Mākslas terapeitu sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (http://likumi.lv/doc.php?id=253782)

 

Vispārīgie jautājumi

 

1.      Sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kura ir reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kurai ir atbilstoša izglītība.

 

2.      Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

 

Sertifikācijas organizācija

 

3.      Sertifikācijas institūcija ir Sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

 

4.      2013. gada 08. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

Anda Upmale – sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Indra Majore-Dūšele – sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece

Anda Lase – sertifikācijas komisijas sekretāre

Zanda Lauva – sertifikācijas komisijas locekle

Ilze Dreifelde – sertifikācijas komisijas locekle

 

5.      Sertifikācijas komisija eksaminē ārstniecības personu (mākslas terapeitu) un sniedz sertifikācijas padomei priekšlikumu par ārstniecības personas sertifikāciju vai par atteikumu sertificēt ārstniecības personu.

 

Sertifikācijas kārtība

 

6.      Sertifikācijas eksāmens notiks 2016. gada 4. maijā un 3. decembrī.

 

·         Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus (Sertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš 19.03.2016. / 14.10.2016):

1)      iesniegumu (1. pielikums);

2)      sertifikācijas lapu (2. pielikums), kur aizpildīta I un II daļa, pārējās daļas arī pievienotas, bet neaizpildītas;

3)      profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu Nr. 461 1.12. punktu par Mākslas terapeita profesijas standartu), kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte profesionālās darbības periodā, kuru apstiprinājis darba devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona (3. pielikums Profesionālā darbības pārskata veidlapa);

4)      izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību un izglītību specialitātē;

5)      izglītības dokumenta kopiju par tālākizglītības programmas apguvi attiecīgajā ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (Supervīzijas grāmatiņu/ dokumentu, kas apliecina regulāru dalību supervīzijās). Šobrīd supervīziju apjoms ir uzrādāms saskaņā ar 2010. gada 6. marta LMTAA kopsapulces lēmumu, kas paredz, ka strādājot pusslodzi ir uzrādāmas 30 supervīzijas stundas gadā, bet pilnu slodzi – 50 supervīzijas stundas gadā. 2016. gada februārī tiks vēlreiz pārskatītas supervīzijas prasības.

6)      maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu – 59,76 EUR. (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 672 par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259412

Rekvizīti:

Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”

Reģ.Nr. 40008116316

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

AS SWEDbank

HABALV22

LV33HABA0551030667234

7)      apliecinājumu par to, ka ir savas profesionālās organizācijas biedrs un ir samaksāta biedra naudai, tekošo gadu ieskaitot;

8)      ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopiju.

 

7.      Sertifikācijas eksāmena saturs

ü  pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai (eksāmens / tests) (4. pielikums)

ü  otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude (gadījuma analīze un prezentācija) (5. pielikums). Pretendents izstrādā gadījuma analīzi un iesniedz sertifikācijas komisijai līdz š.g. 26.03.2016. / 21.10.2016. Jāiesniedz 1 gadījuma analīze 2 eksemplāros (iesietos ar spirāli) un jānosūta elektroniski sertifikācijas komisijas sekretārei.

 

Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, skatīt šeit http://m.likumi.lv/doc.php?id=210806 )

 

8.      Uz konsultāciju saistībā ar sertifikācijas eksāmena tēmām var pieteikties pie sertifikācijas komisijas sekretāres.

 

Pielikumi un

Dokuments ir pieejams arī LMTAA mājas lapā http://lmtaa.maksluterapija.com/