Aizstāvētie maģistra darbi LiepU un RSU

 

2016.

 

2015.

Ingrīda Krasovska "Bērna ar Cornelia de lange sindromu attīstības analīze: mūzikas terapijas iekļaušana multiprofesionālās rehabilitācijas procesā "(LiepU)


Inga Strante " Mūzikas terapija selektīvā mutisma simptomu mazināšanā 8 gadus vecai meitenei"(LiepU)


Solvita Ozoliņa "Emocionālo izpausmju veicināšana mūzikas terapijas procesā bērnam ar specifiskiem runas un valodas attīstības traucējumiem"
(LiepU)

2014.

Jānis Rotšteins "Komunikācijas veicināšana mūzikas terapijā atipiska autisma gadījumā" (LiepU)

2013. 

Agneta Krilova "Verbālās un neverbālās komunikācijas izmaiņas un stereotipisko kustību mazināšanās mūzikas terapijas laikā agrīnā vecumposma bērnam ar autiska spektra traucējumiem" (LiepU).

Žanna Stankeviča "Mūzikas terapija neverbālās komunikācijas veicināšanai pusaudzim ar Dauna sindromu un smagiem garīgās attīstības traucējumiem" ( LiepU)

Mirdza Liepiņa "Mūzikas terapija insulta seku mazināšanā" (LiepU)

Lillija Kirsanova "Ekspresīvās valodas attīstības veicināšana bērniem ar Dauna sindromu mūzikas terapijas praksē" (LiepU)

Andra Biseniece "Spasticitātes mazināšana mūzikas terapijā ar pentatonikas palīdzību bērniem ar psihomotoriem traucējumiem" ( LiepU)

Inese Pastare "Mūzikas terapija uzmanības funkciju uzlabošanai bērniem un pusaudžiem ar garīgās attīstības traucējumiem" (LiepU)

Aiva Žīgure "Mūzikas terapija agresijas mazināšanā pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem" (RSU)

Jolanta Kunce "Mūzikas komunikācijas prasmju paaugstināšana mūzikas terapijā bērniem ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem" (RSU)

Monta Leja "Sirds pulsa frekvences un skābekļa piesātinājuma arteriālajās asinīs izmaiņas mūzikas terapijas laikā un pēc tās priekšlaicīgi dzimušajiem perinatālās aprūpes centrā" (RSU)

Inese Paiče "Mākslu terapijas prakses novērtējums" Latvijā (RSU)

2012.


Agnese Boitmane "Improvizāciju efektivitāte mūzikas terapijā darbā ar  autiska spektra traucējumiem bērniem" ( LiepU)

2011.

Gunta Liepiņa "Mūzikas terapija bērniem ar smagiem cerebrāliem traucējumiem motorās attīstības veicināšanai" ( LiepU)

Sanita Ozoliņa- Žubule "Mūzikas terapijas iespējas lielās motorikas un smalkmotorikas uzlabošanā"

Sandra Barsineviča  "Komunikatīvās vokalizācijas uzlabošana bērniem ar autiskā spektra traucējumiem mūzikas terapijā"

Guntra Cīrule "Sevis pieņemšanas veicināšana mūzikas terapijas procesā multiplās sklerozes pacientiem"

Dace Stieģele "Mūzikas terapija uzvedības traucējumu mazināšanai bērnam ar kohleāro (cochlear) implantu"

Zane Kriumane "Mūzikas terapijas metožu pielietošana neverbālās komunikācijas veicināšanai pirmsskolas vecuma bērniem ar autisma spektra traucējumiem"

Dace Lāce "Mūzikas terapija sākumskolas vecuma bērniem ar aktivitātes un uzmanības traucējumiem"

Anžela Beļska "Komunikatīvo pamatiemaņu attīstīšana mūzikas terapijā bērniem ar vairākiem smagiem psihofizioloģiskās attīstības traucējumiem"

Iluta Dreimane "Mūzikas terapijas pielietojums dzirdes uztveres spēju attīstībai bērniem pēc kohleārā implanta operācijas"

Normunds Kārkliņš "Mūzikas terapija bērniem un pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem"

Iveta Umule "Mūzikas terapija bērniem ar smagiem redzes traucējumiem pirmsskolas vecumā saskarsmes un orientēšanās spēju attīstīšanā"

Vilmante Aleksiene "Profesionālo mūzikas terapeitu sagatavošanas nepieciešamība Lietuvā"

Aralda Bužere "Improvizācijas efektivitāte depresijas  simptomu mazināšanā mūzikas terapijā"

Solvita Grasmane "Mūzikas terapija sensorās un psihomotorās attīstībassekmējošs faktors bērniem ar prenatālu CNS bojājumu"

Vita Krūmiņa "Bērna ar smagiem  attīstības traucējumiem saskarsmes attīstības procesa izvērtēšana mūzikas terapijas kontekstā"

Solveiga Ilvase  "Mūzikas terapijas ietekme insulta pacientiem valodas un atmiņas traucējumu mazināšanā"

 Dzintra Zariņa "Mūzikas medicīniskās rezonanses terapijas ietekme uz psoriāzes un atopiskā dermatīta pacientu slimības rādītājiem dinamikā un viņu emocionālo stāvokli"

Jeļena Skripka "Mūzikas terapija subjektīvās dzīves kvalitātes rādītāju paaugstināšanā vecāka gadagājuma cilvēkiem ar vaskulāro demenci"

Santa Zaula "Mūzikas terapija kognitīvo spēju uzlabošanai vecāka gadagājuma cilvēkiem ar vaskulāro demenci"

Ieva Zunda-Kuplā "Mūzikas terapijas efektivitāte sociālās mijiedarbības veicināšanā bērniem ar autismu"

2010.

Sandra Krūmiņa (Misjūne) "Orientācijas spēju attīstīšana telpā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ar mūzikas terapiju"

Ineta Heinsberga "Mūzikas terapija iekšējās saskaņas izjūtas (ISI) izmaiņās paliatīvās aprūpes (PA) pacientiem"

Kristīne Paņko (Ozoliņa) "Subjektīvās labklājības izmaiņas šizofrēnijas pacientiem pēc mūzikas terapijas"

Taira Grošteina "Uzmanības noturības sekmēšana ar mūzikas terapijas metožu palīdzību bērniem grupā ar redzes traucējumiem"

2009.

Maija Zaķis "Psiholoģiskais traumatisms mūzikas terapijas praksē ar bezpajumtniekiem un bezdarbniekiem krīzes situācijās"

Antra Blāze "Mūzikas terapijas metodes saskarsmes spēju sekmēšanā bērniem ar autisma iezīmēm"

Mirdza Paipare "Traumas un to rehabilitācija mūzikas terapijā"

Olga Blauzde "Mūzikas terapijas iespējas bērnu valodas traucējumu novēršanas kontekstā"

Līga Enģele "Mūzikas terapijas metožu izmantošanas iespējas psihiskās attīstības aiztures gadījumā"

Agija Pizika "Mūzikas terapija pacientiem ar psihomotoro funkciju traucējumiem"

Iveta Škraba "Mūzikas terapijas metožu izmantošana agrīnā vecuma bērniem ar dažāda smaguma pakāpju BCT"

Līga Taube "Mūzikas terapijas programma pirmsskolas vecuma bērniem ar kohleāro implantu"

Solvita Loka "Mūzikas terapijas metožu izvēle uztveres un komunikācijas attīstīšanai bērniem ar Dauna sindromu"

Inguna Osmane "Sistēmiskā pieeja mūzikas terapijā pacientam ar Dauna sindromu"

Gunta Ulmane "Garīgās un fiziskās labsajūtas sekmēšana depresijas pacientiem mūzikas terapijas procesā"

Elga Pole-Polīte "Mūzikas terapija demences pacientiem geriatrijā"

Elita Giptere "Bērnu cerebrālās triekas gadījuma izpēte mūzikas terapijā"

Indra Ieviņa "Indivīda komunikācijas spēju attīstīšana mūzikas terapijas grupā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem"                                 

Gunta Rumševica "Saskarsmes iemaņu pilnveidošana bērniem ar autisma iezīmēm mūzikas terapijā"

Elīna Līce – Štrausa "Grupu mūzikas terapijas iespējas komunikatīvo spēju attīstīšanā pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem"

Aivars Auznieks "Valodas attīstības traucējumi mūzikas terapijas praksē bērniem ar hiperaktivitātes pazīmēm"

Zanda Krastiņa "Komunikācijas spēju attīstīšana mūzikas terapijā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem"

Anžella Peceviča "Korekcijas iespējas bērniem ar attīstības traucējumiemgrupas mūzikas terapijas procesā"