Pētījumi

Latvijā mūzikas terapijas jomā jau veikti vairāki pētījumi

Barsineviča S. (2006). Mūzikas terapijas pielietojums bērniem ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem. LPA, diplomdarbs.

Beļska A. (2006). Komunikatīvo pamatiemaņu attīstība bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem mūzikas terapijā. LPA, diplomdarbs.

Blauzde O. (2006). Mūzikas terapijas pielietojuma iespējas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem. LPA, diplomdarbs.

Bužere A. (2006). Mūzikas terapijas pielietošana pirmsskolas vecuma bērniem ar saskarsmes traucējumiem. LPA, diplomdarbs.

Dreimane I. (2006). Mūzikas terapijas iespējas darbā ar bērniem pēc kohleārā implanta operācijas. LPA, diplomdarbs.

Enģele L. (2006). Mūzikas terapijas loma bērnu ar psihiskās attīstības aizturi aprūpē. LPA, diplomdarbs.

Enģele L. (2007). Mūzikas terapijas metožu izmantošanas iespējas pirmsskolas bērniem ar psihiskās attīstības aizturi. LPA, maģistra darbs.

Kārkliņš N. (2006). Mūzikas terapijas nozīme darbā ar bērniem, kuriem ir autisma spektra traucējumi. LPA, diplomdarbs.

Lāce D. (2006). Mūzikas terapijas izmantošana sākumskolas vecuma pacientiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem. LPA, diplomdarbs.

Liepiņa G. (2006). Mūzikas terapijas metožu iespējamība bērnu ar smagiem cerebrāliem traucējumiem attīstības veicināšanai. LPA, diplomdarbs.

Odorska A. (2006). Mūzikas terapija bērnam ar Dauna sindromu. LPA, diplomdarbs.

Paipare M. (2006). Runas motoro spēju sekmēšana pēc galvas smadzeņu traumas ar mūzikas terapijas metožu palīdzību. LPA, diplomdarbs.

Rikmane J. (2006). Dzirdes un runas attīstība bērniem ar kohleāro implantu mūzikas terapijas nodarbībās. LPA, diplomdarbs.

Runča I. (2006). Mūzikas terapijas izmantošana bērnu ar kustību traucējumiem attīstībā. LPA, diplomdarbs.