Mākslas terapeita specialitātes nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1.Mākslas terapeita(četrās specializācijās- vizuāli plastiskajā mākslā, deju kustību, mūzikas, drāmas) specialitāte ir specialitāte, kurā mākslas terapeits,
pamatojoties uz zināšanām par mērķtiecīgām mākslas terapijas aktivitātēm specializācijā, veic pacienta un viņa situācijas izvērtēšanu, novērtēšanu, veicina indivīda veselību un labklājību visos dzīves aspektos, izmantojot mākslu terapijas tehnoloģijas specializācijā- mākslas terapijā, deju un kustību terapijā, mūzikas terapijā, drāmas terapijā.

2.
Mākslas terapeits ir ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslu veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika). Sertificēts mākslu terapeits ir nokārtojis sertifikācijas eksāmenu un ieguvis mākslu terapeita sertifikātu specializācijā.

 

II. Sertificēta mākslas terapeita darbība

3. Profesionālās darbības ietvaros sertificētam mākslas terapeitam
ir šādi pienākumi un uzdevumi:
3.1. iekļauties pacientu aprūpē vispārējā veselības aprūpes sistēmā;
3.2. sadarboties ar ārstniecības, sociālo un citu dienestu darbiniekiem veselības un sociālās aprūpes sistēmā, kā arī multidisciplinārā un interdisciplinārā komandā, organizēt un vadīt savā administratīvā pakļautībā esošos darbiniekus;
3.3. lietot savā praksē mākslas terapijas tehnoloģijas un metodes specializācijā;
3.4. precīzi atspoguļot medicīniskajā dokumentācijā par pacientu iegūto informāciju;
3.5. veikt pētniecisko darbu;
3.6. regulāri uzturēt un paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju;

3.7. regulāri apmeklēt supervīzijas:

3.8.informēt sabiedrību par mākslas terapijas iespējām un ierobežojumiem; pakalpojumiem ,to pieejamību;
3.9. sniegt pacientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību.

4. Sertificētam mākslas terapeitam savas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās prasmes:
4.1. iegūt sākotnējo informāciju (kontakta dibināšana un intervija ar pacientu), analizēt pacienta grūtības un situāciju, iegūstot papildus informāciju no piederīgajiem, ārstniecības personāla;
4.2. izmantot pacientu pašnovērtējuma aptaujas, objektīvā izvērtējuma testus, mākslā balstītās izvērtēšanas metodes specializācijā, apkopot izvērtēšanā iegūtos rezultātus un izveidot vispārējo pārskatu;
4.3. izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa mākslas terapijas mērķus specializācijā;

4.4. sastādīt pacienta veselības stāvoklim atbilstošu mākslas terapijas plānu un izvēlēties piemērotas mākslu terapijas metodes specializācijā;
4.5. izmantojot specifisku mākslas formu kā instrumentu terapeitisko attiecību veidošanai un uzturēšanai, palīdzēt pacientam pārvarēt daudzveidīgās veselības un sociālās problēmas; 

4.6. lietot konkrētam pacientam piemērotas mākslu terapijas metodes, nepieciešamības gadījumā mainīt tās;
4.7. noformēt mākslas terapijas dokumentāciju, ievērojot precīzu medicīnisko un mākslu terapijas terminoloģiju specializācijā;
4.8. veikt mākslas terapijas procesa novērtēšanu un analizēt mākslu terapijas rezultātus;

4.9. pamatot mākslas terapijas metožu izvēli un lietošanu, nepieciešamības gadījumā izstrādāt slēdzienus un rekomendācijas;
4.10. sadarboties ar pacienta piederīgajiem, kā arī citām ārstniecības personām mākslu terapijas laikā;

4.11. informēt pacientu un viņa piederīgos vai aprūpētājus, ja pacients ir bērns vai pusaudzis, par mākslu terapijas procesu specializācijā, tā rezultātiem; ja pacients ir pieaugušais, tuviniekus var informēt par mākslu terapijas procesu specializācijā, tā rezultātiem, stingri saglabājot informācijas konfidencialitāti;

4.12. informēt sabiedrību par mākslu terapijas pakalpojumiem un izskaidrot tos.

 

 

III. Sertificēta mākslas terapeita atbildība

 
5. Sertificēts mākslas terapeits ir atbildīgs par:
5.1. šā nolikuma 3. punktā minēto pienākumu izpildi;
5.2. savu profesionālo darbību;
5.3. savām kļūdām un paviršībām, kā arī to novēršanu;

5.4. konfidencialitātes saglabāšanu attiecībā uz informāciju, kas iegūta par pacienta ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi, un viņa privāto dzīvi;
5.5. medicīnas un mākslas terapeita ētikas normu ievērošanu;
5.6. tā nesertificētā mākslu terapeita un darbību un apmācību, kurš strādā viņa vadībā, izņemot šī nolikuma 7. punktā minētos gadījumus;

5.7. savas prakses supervīziju individuāli vai grupā;

5.8.regulāri papildināt savas zināšanas un paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

IV. Nesertificēta mākslu terapeita darbība un atbildība
6. Nesertificēts mākslu terapeits mākslu terapijā var strādāt tikai sertificēta mākslu terapeita vadībā.  
7. Nesertificēts mākslu terapeits ir atbildīgs par:
7.1. sertificēta mākslu terapeita norādījumu pārkāpšanu vai neizpildi;
7.2. paša veikto mākslas terapijas specializācijā;
7.3. savām kļūdām un paviršību, kā arī to novēršanu;
7.4. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu;
7.5. savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un mākslas terapeita sertifikāta specializācijā iegūšanu;
7.6. konfidencialitātes saglabāšanu attiecībā uz informāciju, kas iegūta par pacienta ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi, un viņa privāto dzīvi;
7.7. mākslu terapeita ētikas normu ievērošanu;

7.8. savas prakses regulāru supervīziju individuāli vai grupā.

V. Izglītība mākslu terapijā un tās saturs


8. Apmācības kopējais ilgums mākslu terapeita profesionālajā maģistrantūras programmā ir ne mazāk kā divi  gadi un pieci mēneši, kuru laikā jāapgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši mākslas terapeita kompetencei specializācijā šādos studiju kursos vai tiem līdzvērtīgos:
8.1. cilvēka anatomijā un fizioloģijā,

8.2.organisma funkciju regulācijā un patoloģijā,

8.3.veselības aprūpē un medicīniskajā rehabilitācijā,

8.4.pirmajā un neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā,

8.5.psihiatrijā,

8.6.psihodinamiskajā psihiatrijā,

8.7.psihosomatiskajā medicīnā,

8.8.personības un attīstības psiholoģijā,

8.9.klīniskajā psiholoģijā,

8.10.individuālajā konsultēšanā un psihoterapijā,

8.11.grupu konsultēšanā un terapijā,

8.12. multiprofesionālās un interdisciplinārās komandas darbā,

8.13.zinātniskā darba metodoloģijā,

8.14.profesionālajā darbībā mākslu terapijā un tās tiesiskajos pamatos,

8.15.atbilstoši specializācijai – mākslas terapijas teorijās un koncepcijās,

8.16. atbilstoši specializācijai mākslas radīšanā un analīzē,

8.17.izvērtēšanā un novērtēšanā,

8.18.mākslas terapijas metodēs un tehnikās atbilstoši specializācijai,

8.19.mākslas terapijā darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem atbilstoši specializācijai,

8.20.mākslas terapijā darbā ar bērniem un pusaudžiem atbilstoši specializācijai,

8.21.mākslas terapijas dokumentēšanā,

8.22.personīgās apmācības terapijā,

8.23.supervīzijā,

8.24. klīniskajā praksē mākslu terapijā – 1000 stundas;
8.25. maģistra darba izstrāde.
9. Pēcdiploma apmācību mākslu terapijā veido:
9.1. divu gadu praktiskas pieredzes apgūšana mākslas terapeita specialitātē sertificēta mākslu terapeita uzraudzībā;

9.2.regulāra dalība supervīzijās;
9.3. profesionālās kvalifikācijas celšana speciālos kursos, semināros, lekcijās ne mazāk kā 30 akadēmiskās stundas gadā.