IZGLĪTĪBA

 

Maģistra studiju programma

 

Liepājas Universitāte

Studiju programmas direktore: Mirdza Paipare, Mg. music.,Mg. veselības aprūpē  tālr.  29799951, e-pasts: mirdza.paipare@liepu.lv

Iegūstamā kvalifikācija: mākslas terapeita mūzikas terapijā profesionālā kvalifikācija

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē

Iegūstamais diploms: profesionālais maģistra diploms

Studiju programmas saturs:

speciālā pedagoģija, speciālā, attīstības, sociālā un saskarsmes, mūzikas psiholoģija un mūzikas antropoloģija, mūzikas terapijas vēsture, koncepcijas, iz(no)vērtēšanas tehnikas, metodikas individuālajā un grupu darbā pie dažādām saslimšanām, kas skar neiropediatriju, neiroloģiju, psihiatriju, psihosomatiku, onkoloģiju, neonatoloģiju, audioloģiju; mākslas terapeita mūzikas terapijā praksei nepieciešamo medicīnas pamatu minimuma apgūšana; prakse (26 KRP apjomā) individuālajā un grupu terapijā; mūzikas terapijas zinātnes pamatnostādnes, principi, struktūra, metodoloģija, maģistra darbs

Prasības uzņemšanai: augstākā izglītība

Iestājpārbaudījumi

 • klavierspēle un vokālā improvizācija
 • pārrunas par studiju programmas izvēles motivāciju

Vērtēšanas kritēriji:

 • studiju motivācijas pamatojums
 • saskarsmes pieredze darbā ar bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām

Studiju forma: nepilna laika /neklātienes/

Studiju ilgums: 3 gadi

Budžeta vietas: nav

Maksas vietas: ne mazāk kā 3 vietas

Studiju maksa: 1410,- eiro

Pēc studiju programmas beigšanas absolventam būs iespēja:

 • strādāt par mākslas terapeitu mūzikas terapijā veselības vai sociālā darba institūcijā, vai  izglītības iestādē
 • turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs
Rīgas Stradiņa Universitāte
Studiju virziens:  Veselības aprūpe
Maģistra studiju programma akreditēta līdz 
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā vai deju un kustību terapijā, vai mūzikas terapijā, vai drāmas terapijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 100/150

Lekciju norises vieta: Rīga

 • Pilna laika studijas
 • 2,5 gadi
 • Pk S, 9.00–19.00
 • 10 budžeta vietas
 • 6 maksas vietas
 • 2 000,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā, sakārtotā un atbalstošā vidē, kur vienlīdz augstu tiek vērtēts gan darbs grupās un komandās, gan studentu patstāvīgais darbs. Šīs ir pilna laika studijas, kas ietver 40 stundu darbu nedēļā ar 12-16 kontaktstundām (pamatā piektdienās un sestdienās) un pietiekami apjomīgu darbu patstāvīgi.

Studiju laikā apgūsi medicīnas un veselības zinātņu, psiholoģijas un konsultēšanas, kā arī izvēlētās mākslas terapijas specializācijas kursus, iegūstot zināšanas un prasmes darbam ar dažāda vecuma klientiem vai pacientiem, kuriem ir fiziskas saslimšanas, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības. Apmēram ceturtdaļu no studiju apjoma veido prakse veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs. Tā norit visu studiju garumā, nodrošinot iespēju praktizēt iegūtās zināšanas uzreiz pēc to apguves teorētiskajos kursos un panākot, ka attīstās tavas praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas patstāvīgam darbam profesijā multiprofesionālas komandas ietvaros vai privātpraksē. Studijas caurvij tēze par pierādījumos balstītu praksi, kas jāpielieto ikvienam, kurš piedalās ārstniecībā, un pētnieciskais darbs visā studiju laikā, kas noslēdzas ar maģistra darba aizstāvēšanu. Nozīmīga studiju sastāvdaļa ir arī personīgā pieredze, uz savas ādas izmēģinot metodes un tehnikas, kas tiek pielietotas izvēlētajā mākslas terapijas specializācijā, kā arī supervīzijas, kuru laikā studenti gan paši saņem, gan arī sniedz atbalstu, lai sekmētu savu un kolēģu profesionālo izaugsmi.

Studiju metodes

Studiju formas ir lekcijas un nodarbības, semināri un supervīzijas, konsultācijas, kā arī studentu patstāvīgais darbs un prakse ārpus augstskolas. Studijās dominē aktīvās mācību metodes, kas tev ļaus integrēt iegūtās zināšanas ar praktiskām iemaņām: interaktīvās metodes, diskusijas, lomu spēles, simulācijas. Pateicoties RSU tehniskajam nodrošinājumam, docētājiem ir iespēja izmantot multimediju tehnoloģijas, integrējot audio, video un citas informācijas nodošanas formas, kā arī arvien aktīvāk izmantojot e-vides piedāvātās iespējas.

Studiju programmai ir cieša sadarbība ar profesionālajām organizācijām, tādēļ studentiem ir iespējams iesaistīties gan asociāciju darbā, gan piedalīties to organizētajos pasākumos – vasaras skolās, meistarklasēs, semināros.

Studiju norises vietas

Studiju laikā paredzētās piecas prakses tiek organizētas ārpus RSU telpām – veselības, sociālās aprūpes un speciālās izglītības iestādēs.

Pateicoties interesei par mākslas terapeitu pakalpojumiem un to potenciālo nodarbināšanu pēc studiju beigām, šobrīd programmā ir pieejams ap 40 vietām, kurās studenti tiek gaidīti praksē, t.sk. ne tikai Rīgā un Jūrmalā, bet arī Jelgavā, Ogrē, Ikšķilē, Salaspilī, Liepājā, Valmierā, Lielvārdē un citviet, kur sadarbība ar prakses vietām dibināta, balstoties uz studentu lūgumu par viņiem ģeogrāfiski ērtāku prakses vietu nodrošināšanu.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmas Mākslas terapija raksturojums

Studiju programmas Veselības aprūpe raksturojums

Tālākizglītība

 

tālākizglītības kursi
 • ZIEMAS SKOLA 2020, 1.FEBRUĀRĪ, PLKST.,10:00, J.ASARA IELĀ 5, 185 KABINETS PIETEIKŠANĀS ZVANOT UZ TEL.:29731016 
 • ZIEMAS SKOLA 2019, 2.FEBRUĀRĪ, PLKST:10:00, ANNIŅMUIŽAS BULVĀRĪ 26A
 • Biedrības “Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība” (LMTAA) gada kopsapulce 2019.gada 2.martā, kas norisināsies Rīgā, Asara ielā 5, 182.telpā

  Darba kārtībā:

  10:00 – 13:00 Seminārs: “Konsultēšanas pamatprincipi darbā ar pāriem” (4 TIP, apstiprināti LĀPPOS), vada sistēmiskais ģimenes terapeits, ārsts Aldis Miglinieks

  Dalības maksa: Līdz 15.februārim Pēc 15.februāra
  Mākslu terapijas profesionālo asociāciju biedriem un mākslu terapijas studentiem EUR 15.00 EUR 20.00
  Citiem interesentiem EUR 20.00 EUR 25.00

  Pieteikšanāssandra.j@inbox.lv

 • Dr.med., prof. Aleksandrs Kopitins (Krievija). “Dzīļu psiholoģijas pieeja mākslas terapijā”. 15. un 16.marts. Vairāk:
 • Eleni Giannouli, Foteini Lukarea (Grieķija). “Mākslas terapija darbā ar pacientiem ar robežstāvokļa personību”. 6. un 7.aprīlī! Vairāk:

   

Sertifikācija

Sertifikācijas eksāmens16.05.2020. un 28.11.2020.

Kontaktpersonas:

Zanda Lauva, tālr. 26357358

Evija Vilka, tālr. 26374271

E-pasts: MTsertifikacija@gmail.com

 

Mākslas terapeitu sertifikācija

 

Mākslas terapeitu sertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (http://likumi.lv/doc.php?id=253782)

 

Vispārīgie jautājumi

 

 1. Sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kura ir reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kurai ir atbilstoša izglītība.

 

 1. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

 

Sertifikācijas organizācija

 

 1. Sertifikācijas institūcija ir Sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

 

 1. gada 24. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

Anda Upmale, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece

Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre

Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle

Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle

Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle

Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle

 

 1. Sertifikācijas komisija eksaminē ārstniecības personu (mākslas terapeitu) un sniedz sertifikācijas padomei priekšlikumu par ārstniecības personas sertifikāciju vai par atteikumu sertificēt ārstniecības personu.

 

Ārstniecības personas sertifikāts

 

 1. Ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības […] izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. (Ārstniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=44108)

 

Sertifikācijas kārtība

 

 1. Sertifikācijas eksāmens notiks 05.2020. un 28.11.2020.

 

Ja būs daudz pretendentu, tad eksāmens notiks divās dienās, pretendenti par to tiks savlaicīgi informēti un eksāmena teorētiskā daļa (tests) notiks dienu iepriekš

 

 

 1. Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijā sekojošus dokumentus:

 

 • iesniegumu (1. pielikums);

 

 • sertifikācijas lapu (2. pielikums), kur:
 • aizpildīta I un II daļa. (II daļu aizpilda ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādes vadītājs vai persona, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits), pārējās daļas arī pievienotas, bet netiek aizpildītas;
 • punktā jāraksta: „Mākslas terapijā”
 • punktā jāraksta „Iesaku sertificēt ārstniecības personu vārds/uzvārds kā mākslas terapeitu”;

 

 • profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu Nr. 461 1.12. punktu par Mākslas terapeita profesijas standartu):
 • kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte profesionālās darbības periodā;
 • pārskatu apstiprina darba devējs vai persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;
 • informāciju iesniedz par visām ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādēm, kurās mākslas terapeits strādā vai ir strādājis (3. pielikums);

 

 • dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības periodam atbilstošu supervīzijas stundu skaitu (supervīzijas grāmatiņa / lapa / apliecinājums) (4. pielikums);

Supervīzijas stundu skaita attiecības pret astronomiskajām stundām:

Supervīzijas veids

Supervīzijas astronomiskais ilgums

Supervīzijas stundas

individuālā supervīzija

45 līdz 90 minūtes

1 supervīzijas stunda

supervīzija grupā

3 astronomiskās stundas

2        supervīzijas stundas

 

 • izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību un izglītību specialitātē;
 • ja izglītība iegūta agrāk nekā pēdējos piecos gados, jāuzrāda apliecinājumu par tālākizglītības kursa apgūšanu neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā;

 

 • ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopiju;

 

 • maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu – 59,76 EUR. (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 672 par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259412)

Rekvizīti:

 

Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”

Reģ.Nr. 40008116316

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

AS Swedbank

HABALV22

LV33HABA0551030667234

 • apliecinājumu par individuālās un grupas terapijas pieredzi.
 • Apjoms: 50 individuālās + 50 grupas terapijas stundas.
 • Terapija var būt izieta savā mākslas terapijas specializācijā pie sertificēta mākslas terapeita vai jebkurā citā psihoterapijas novirzienā.
 • Ja terapija ir izieta studiju procesa ietvaros, to apliecina diploma pielikums ar piešķirtajiem kredītpunktiem vai studiju programmas vadītāja izziņa.

Ja mākslas terapeits studiju ietvaros ir izgājis kursu „Profesionālās izaugsmes grupa”, tā apjoms sedz ne vairāk kā 25 terapijas stundas grupā.

 

 • Gadījuma analīzi (6. pielikums). Jāiesniedz 1 gadījuma analīze 2 eksemplāros (iesietos ar spirāli) un jānosūta elektroniski Word formātā uz e-pastu: MTsertifikacija@gmail.com.

 

 • Dokumentu iesniegšana:

Tā kā pretendenti uz Mākslas terapeita sertifikāciju paliek arvien vairāk, tad LMTAA Sertifikācijas komisija ir nolēmusi sertifikācijas un resertifikācijas dokumentu iesniegšanu organizēt sekojoši:

 • dokumenti tiek iesniegti noteiktos datumos, ko pieņem visa Sertifikācijas komisija;
 • dokumenti tiek izskatīti uz vietas komisijas sēdes laikā klātesot pretendentam;
 • nepieciešamības gadījumā laboti un precizēti dokumenti tiek atnesti nākamajā komisijas tikšanās laikā.

Sertifikācijas komisijas sēžu datumi ir iesniegti LĀPPOS Sertifikācijas padomē.

 

Pavasara sertifikācija

Rudens sertifikācija

Sertifikācijas dokumentu  iesniegšana un izskatīšana

07.03.2020. no plkst. 10:00

26.09.2020.

Precizētu dokumentu un gadījuma analīzes iesniegšana

04.04.2020. no plkst. 10:00

24.10.2020.

 • Dokumentu iesniegšanas vieta tiks precizēta.
 • Dokumentus izskatīšanas ilgums ir atkarīgs no pretendentu daudzuma un dokumentu sakārtotības.
 • Pirms dokumentu iesniegšanas, lūdzu, pieteikties, rakstot uz e-pastu: MTsertifikacija@gmail.com

 

 • Sertifikācijas eksāmena saturs:
 • pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai (eksāmens / tests) (5. pielikums)
 • otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude (gadījuma analīze un prezentācija) (6. pielikums).

Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, skatīt šeit http://m.likumi.lv/doc.php?id=210806).

 

 • Uz konsultācijām saistībā ar sertifikācijas eksāmena tēmām var pieteikties rakstot uz e-pastu: MTsertifikacija@gmail.com


Pielikumi

 

 

 1. pielikums. Iesniegums

 

 

Biedrības

„Latvijas Mākslu terapijas asociācijas apvienības”

 sertifikācijas komisijai

 

 

mākslas terapeita (specializācija)

(vārds, uzvārds)

 

Iesniegums.

 

Lūdzu atļaut man kārtot sertifikācijas eksāmenu …… gada ……..

 

 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 

(datums)

 

 


 

 1. pielikums. Sertifikācijas lapa

 

Sertifikācijas lapa

 

I.Sertificējamās ārstniecības personas dati1:

1. Vārds (vārdi)

_______________________________

2. Uzvārds

_______________________________

3. Personas kods

 –

4. Deklarētās dzīvesvietas adrese:

_________________________________________

____________________________________________________________

5. Tālruņa numurs (numuri):

____________________________________

6. Elektroniskā pasta adrese:

______________________________

7.Piekrītu, ka lēmumu paziņošana tiek veikta ar elektroniskā pasta starpniecību uz manis norādīto elektroniskā pasta adresi

8. Sertifikācija nepieciešama:

________________________________________________________________

(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)

9. Informācija par darba vietu (vietām) pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē:

9.1. darba vieta: ___________________________________________________

 (ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums)

amats: ___________________________________________________________

darba attiecības laika posmā no: ________________ līdz: __________________

 (datums) (datums)

9.2. darba vieta: ___________________________________________________

 (ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums)

amats: ___________________________________________________________

darba attiecības laika posmā no: ________________ līdz: __________________

 (datums) (datums)

10. Valsts valodas prasme:

________________________________

11. Apliecinu, ka (atbilstošo parakstīt vai norādīt2):

11.1. man saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību

____________________

11.2. neesmu citas personas aizgādnība

____________________

11.3. man saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību

____________________

12. Datums (dd.mm.gggg)

..

13. Sertificējamās ārstniecības personas paraksts3

_______________________________

 

II. Informācija par sertificējamo ārstniecības personu4:

14. Sertificējamās ārstniecības personas kompetences raksturojums attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (vajadzīgo atzīmēt un norādīt īsu pamatojumu):

Kompetences jomas

Labi

Apmierinoši

Neapmierinoši

Profesionālās zināšanas, prasmes un pieredze

 

 

 

Komunikācijas prasmes un sadarbība

 

 

 

Profesionālās ētikas un deontoloģijas principu ievērošana

 

 

 

Plānošanas un darba organizācijas prasmes

 

 

 

Lēmumu pieņemšanas prasmes

 

 

 

 

15. Ieteikums: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

16. Informācijas sniedzēja paraksts3

____________________________

17. Zīmogs3:

 

III. Priekšlikums attiecībā uz sertifikācijas eksāmenu5:

18. Priekšlikuma sagatavošanas datums (dd.mm.gggg)

..

19. Priekšlikums (atzīmēt vajadzīgo):

 

19.1. kārtot sertifikācijas eksāmenu (norādīt sertifikācijas eksāmena datumu (dd.mm.gggg))

 

..

19.2. atteikt piešķirt ārstniecības personas sertifikātu sakarā ar to, ka sertificējamā ārstniecības persona netiek pielaista pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas (norādīt pamatojumu)

­­­­­­­­­­­­­­_________________________

19.3.uzdot novērst trūkumus (norādīt termiņu (dd.mm.gggg), līdz kuram trūkumi novēršami)

..

20. Datums, kad informēta sertificējamā ārstniecības persona (dd.mm.gggg)6

 

..

 

IV. Informācija attiecībā uz sertifikācijas eksāmenu7:

21. Informācija par izskatīto jautājumu (atzīmēt vajadzīgo un norādīt):

 

21.1. atļauts kārtot sertifikācijas eksāmenu

21.2. pieņemts lēmums atteikt ārstniecības personas sertifikāta piešķiršanu

21.3. datums (dd.mm.gggg)

..

22. Datums, kad lēmums paziņots sertificējamajai ārstniecības personai (dd.mm.gggg)8

..

23. Sertifikācijas padomes sēdes protokola numurs:

24. Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā)

_________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

V. Priekšlikums attiecībā uz ārstniecības personas sertifikātu5:

25. Priekšlikuma sagatavošanas datums (dd.mm.gggg)

..

26. Priekšlikums (atzīmēt vajadzīgo un norādīt):

 

26.1. piešķirt ārstniecības personas sertifikātu:

 

_________________________________________________________________

(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)

26.1.1. sertifikācijas eksāmena 1.daļā pareizi atbildēto jautājumu skaits (procentuāli)

 %

26.1.2. sertifikācijas eksāmena 2.daļā pārbaudītās praktiskās iemaņas (vajadzīgo atzīmēt):

 

26.1.2.1. atbilstošas

26.1.2.2. neatbilstošas

26.2. atteikt ārstniecības personas sertifikāta piešķiršanu (norādīt pamatojumu)

_______________________________

26.3. anulēt sertifikācijas rezultātus

27. Sertifikācijas komisijas sēdes protokola numurs:

28.Sertifikācijas komisijas sēdes datums (dd.mm.gggg)

..

29. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā)

 

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

30. Sertifikācijas komisijas sekretārs

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

31. Sertifikācijas komisijas locekļi

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

VI. Lēmums attiecībā uz ārstniecības personas sertifikātu9:

32. Lēmuma pieņemšanas datums (dd.mm.gggg)

..

33. Pieņemts lēmums (atzīmēt vajadzīgo un norādīt):

33.1. piešķirt ārstniecības personas sertifikātu:

___________________________________________________________________________

(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)

33.2. atteikt ārstniecības personas sertifikāta piešķiršanu

34. Datums, kad lēmums paziņots sertificējamajai ārstniecības personai (dd.mm.gggg)

..

35. Datums, kad sākas piešķirtā ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš (dd.mm.gggg)

..

36. Sertifikācijas padomes sēdes protokola numurs:

37. Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā)

 

_____________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

Piezīmes.

 1. 1Aizpilda ārstniecības persona.
 2. 2Ja dokuments sagatavots papīra formā, ārstniecības persona ar parakstu apliecina katru uz viņu attiecināmo 11.1., 11.2. un 11.3.apakšpunktā norādīto informāciju. Ja dokuments tiek sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ārstniecības persona par katru 11.1., 11.2. un 11.3.apakšpunktā minēto norāda šādu informāciju: „Apliecinu”, ja attiecīgajā apakšpunktā norādītais atbilst, „Neapliecinu” – ja neatbilst.
 3. 3Neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 4. 4Aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādā sertificējamā ārstniecības persona. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm.
 5. 5Aizpilda sertifikācijas komisija.

6.6Aizpilda, ja sertifikācijas komisija atļauj sertificējamajai ārstniecības personai kārtot sertifikācijas eksāmenu vai uzdod novērst trūkumus.

 1. 7Aizpilda sertifikācijas padome, ja saņemts sertifikācijas komisijas priekšlikums par atteikumu piešķirt ārstniecības personas sertifikātu sakarā ar to, ka sertificējamā ārstniecības persona netiek pielaista pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas.
 2. 8Aizpilda, ja sertifikācijas padome pieņēmusi lēmumu par atteikumu piešķirt ārstniecības personas sertifikātu.
 3. 9Aizpilda sertifikācijas padome.


 

 1. pielikums. Profesionālā darbības pārskata veidlapa

 

Profesionālās darbības pārskats pamatspecialitātē

 

 

 

__________________________________________

(mākslas terapeita vārds, uzvārds)

darba atskaite par praksi _______________________ terapijā

(specializācija)

laika periodā no _________________ līdz ___________________

 

 

Laika periods

 

Darba vieta

 

Ieņemamais amats

 

Slodze

 

Darba pienākumi saistībā ar mākslas terapiju (specializācijā)

 

Iestādes vadītāja vai personas, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits, paraksts, paraksta atšifrējums un amats

 

 

Datums

 

Sertificējamā mākslas terapeita paraksts

 

 

 

Zināšanai:

 1. Pārskata formu aizpilda brīvā formā, apjoms vismaz 1 lpp.
 2. Ja pretendents praktizējis vairākās darba vietās, ir jāraksta atsevišķs profesionālās darbības pārskats par katru darba vietu.
 3. Pie slodzes ir jānorāda darba līgumā norādītā slodze un jāatspoguļo darba intensitāte, aptuveni norādot pacientu/klientu vai kontaktstundu skaitu nedēļā vai mēnesī.
 4. Darba pienākumus pretendents raksta brīvā formā, atspoguļojot arī galvenās pacientu grupas, galvenos mērķus.
 5. Pārskatu paraksta ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādes vadītājs vai persona, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits.
 6. pielikums. Profesionālās darbības pārskata kritēriji par supervīziju kārtību.

 

Biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”

Reģistrācijas Nr. 40008116316

Sertifikācijas komisijas sēdes

Izraksts no protokola Nr.2016/01 (11.03.2016.) un Nr.2016/2 (01.04.2016.)

 

Rīgā,

Dzirciema ielā 16

 1. gada 01. aprīlī

 

Sertifikācijas komisija, balstoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (14.2. punktu) LMTAA sertifikācijas komisija tās likumā atbilstošajā kompetencē ir noteikusi profesionālās darbības pārskata kritērijus saistībā ar izmaiņām supervīziju kārtībā. Kopš lēmuma pieņemšanas brīža spēkā stājas sekojošie sertifikācijas un resertifikācijas kritēriji profesionālās darbības pārskatam.

 

 

 1. Supervīzijas stundu proporcionālais sadalījums mākslas terapijas specializācijā un ārpus specializācijas tiek pielāgots profesionālās darbības ilgumam.
  • Līdz 1.sertifikācijai un 1.resertifikācijai jāuzrāda vismaz 2/3 supervīzijas stundu specializācijā.
  • Pēc 1. resertifikācijas jāuzrāda vismaz 1/3 supervīzijas stundu specializācijā.
  • Pēc 2. resertifikācijas paliek spēkā nepieciešamais supervīziju stundu skaits gadā atbilstoši darba slodzei, bet netiek reglamentēts supervīzijas veids.

 

 

 1. Uzrādāmo supervīziju stundu skaits gadā tiek piesaistīts darba slodzes intensitātei. Kontaktstundu skaits mākslas terapijā (specializācijā) ir aprēķināts atbilstoši mākslu terapijas medicīniskajām tehnoloģijām.
  • Līdz 0,25 slodzei (kas ietver līdz 6,25 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 12 supervīziju stundas gadā.
  • Līdz 0,5 slodzei (kas ietver līdz 12,5 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 18 supervīziju stundas gadā.
  • Līdz 0,75 slodzei (kas ietver līdz 18,75 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 24 supervīziju stundas gadā.
  • Līdz pilnai slodzei (kas ietver līdz 25 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 30 supervīziju stundas gadā.

Iesniedzot profesionālās darbības pārskatu, jānorāda darba līgumā norādītā slodze un kontaktstundu skaits nedēļā vai mēnesī.

 

 1. Supervizora kvalifikācija atbilstoši supervīzijām specializācijā un ārpus specializācijas:
  • Specializācijā:
   • sertificēts supervizors, kas ir sertificēts mākslas terapeits ar izglītību atbilstošā specializācijā.
   • ārzemju speciālists ar izglītību mākslas terapijā atbilstošā specializācijā un vērā ņemamu profesionālās darbības pieredzi. Mākslas terapeits var iesniegt iesniegumu LMTAA valdei par supervizora apstiprināšanu kā piemērotu savai specializācijai.
  • Ārpus specializācijas:
   • brīva supervizora/-u izvēle (jāpārliecinās, ka speciālists ir ar supervizora izglītību). Mākslas terapeits var iesniegt iesniegumu LMTAA valdei par supervizora apstiprināšanu kā piemērotu ārpus specializācijas, ja speciālistam nav supervizora izglītības.
   • supervīzijas multidisciplinārās komandas ietvaros, ko vada supervizors. Apliecinājumu izsniedz multidisciplinārās komandas supervizors vai iestādes vadītājs.
   • Kovīzijas un/vai intervīzijas ir piemērots supervīzijas veids:
  • sertificētiem mākslas terapeitiem, kas ir arī sertificēti supervizori.
  • sertificētiem mākslas terapeitiem pēc 1. resertifikācijas mākslas terapijā. Kovīziju un intervīziju grupas ir jāreģistrē LMTAA valdē.

 

Supervizoru saraksts ir pieejams LMTAA mājas lapā http://lmtaa.maksluterapija.com/.

Sertifikācijas komisija nenosaka vienotu samaksu par supervīziju mākslas terapijā, to nosaka supervizors.

 

 

 1. Tiem, kam pēc diploma iegūšanas mākslas terapijā, supervīziju stundu skaits neatbilst nostrādātajam darba slodzes apjomam specializācijā, tiek izsludināti pārejas noteikumi līdz sertifikācijai 2017. gada novembrī. Pretendentiem uz sertifikāciju:
  • jāuzrāda vismaz vienu gadu ilgs profesionālās darbības periods* specializācijā;
  • supervīziju stundām uzrādītajā profesionālās darbības periodā jābūt atbilstošām jaunajai supervīziju kārtībai**;
  • gadījumam, kas aprakstīts gadījuma analīzē, jābūt izstrādātam sertifikācijas lapā minētajā darba vietā, un supervizētam.

 

* Profesionālās darbības periods (viens gads):

 1. ir veikts līdz sertifikācijas dokumentu iesniegšanai 2016. gada oktobrī (uz sertifikācijas eksāmenu 2016. gada decembrī)

vai

 1. tiks veikts līdz sertifikācijas dokumentu iesniegšanai 2017. gada februārī vai septembrī (uz sertifikācijas eksāmenu 2017. gada aprīlī vai novembrī).

** LMTAA sertifikācijas komisijas 2016. gada 11. marta un 01.aprīļa lēmumi par izmaiņām supervīziju kārtībā (izraksts no protokola Nr.2016/01 un Nr. 2016/02).

 

 

 1. gada 01. aprīlī

LMTAA sertifikācijas komisija

 


 1. pielikums. Sertifikācijas eksāmena jautājumu tēmas

 

sertifikācijas eksāmena jautājumu tēmas

 

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI: Mākslu terapija

 

 1. Mākslas terapeita vieta veselības aprūpes kontekstā multiprofesionālas komandas darbā Latvijā
 2. Mākslu terapijas attīstības vēsture Latvijā
 3. Indikācijas mākslu terapijai
 4. Izvērtēšanas un novērtējuma komponenti mākslu terapijā
 5. Mākslu terapijas darba posmu vispārīgs raksturojums
 6. Mākslu terapijas sesijas struktūra un ilgums, atbilstoši pacienta īpatnībām, vides specifikai un mākslu terapijas ilgumam
 7. Vienošanās / kontrakts starp pacientu un mākslas terapeitu
 8. Mākslu terapijas mērķi individuālajā mākslu terapijā, atbilstoši pacienta vajadzībām, vides specifikai un mākslu terapijas ilgumam
 9. Mākslu terapijas mērķi mākslu terapijā grupā, atbilstoši pacienta vajadzībām, vides specifikai un mākslu terapijas ilgumam
 10. Izvērtēšana un mērķi mākslu terapijā, atbilstoši pacienta grūtībām / indikācijām
 11. Mākslu terapijas faktoru vispārīgs raksturojums
 12. Mākslas ekspresijas faktora raksturojums individuālajā mākslu terapijā un mākslu terapijā grupā
 13. Radošā procesa cikls mākslu terapijā (pēc B.Mīkums)
 14. Neverbālās komunikācija mākslu terapijā (mākslinieciskā valoda, neverbālā pieredze, iemiesošana, neverbālās komunikācijas līmeņi)
 15. Tēls, simbols, metafora mākslu terapijā
 16. Mākslinieciskā projekcija mākslu terapijā
 17. Terapeitisko attiecību faktora raksturojums mākslu terapijā
 18. Terapeitisko attiecību modeļi mākslu terapijā (triangulāras attiecības)
 19. Pārnese (transference, kontrtransference) terapeitiskajās attiecībās mākslu terapijā
 20. Intervences mākslu terapijā
 21. Atgriezeniskās saites un refleksijas faktora raksturojums mākslu terapijā
 22. Verbālās un neverbālās atgriezeniskās saites specifika mākslu terapijā
 23. Pacienta refleksija un tās nozīme mākslu terapijā
 24. Mākslu terapijas noslēgums
 25. Normatīvo aktu prasības attiecībā uz mākslas terapeita kompetencēm
 26. Konfidencialitāte un tās ierobežojumi mākslas terapeita praksē
 27. Vienošanās / kontrakta ētiskie un tiesiskie aspekti
 28. Ētiskas attiecības ar mākslas darbu mākslas terapeita praksē
 29. Ētisku dilemmu risināšanas soļi
 30. Pierādījumos balstītā prakse mākslu terapijā
 31. Jautājumi neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā

 


 

Mākslu terapija: Speciālizācijas

 

Vizuāli plastiskās mākslas terapija, Deju un kustību terapija,

Mūzikas terapija, Drāmas terapija

 

 1. Izpratne par mākslu (specializācijā) terapeitiskā kontekstā
 2. Mākslas terapijas (specializācijā) priekšvēsture un pirmsākumi
 3. Mākslas terapijas (specializācijā) attīstības vēsture Latvijā
 4. Mākslas terapijas (specializācijā) kabinets un materiāli
 5. Izvērtēšana un novērtēšana mākslas terapijā (specializācijā): vispārīgs raksturojums
 6. Māksla balstītie izvērtēšanas un novērtēšanas instrumenti (specializācijā)
 7. Direktīvā/ aktīvā pieeja mākslas terapijā (specializācijā)
 8. Humānistiskā pieeja mākslas terapijā (specializācijā)
 9. Psihodinamiski informētā prakse mākslas terapijā (specializācijā)
 10. Specifiskās pieejas mākslas terapijā (specializācijā)
 11. Integratīvi eklektiskā pieeja mākslas terapijā (specializācijā)
 12. Mākslas terapijas (specializācijā) specifika darbā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir garīgās veselības traucējumi
 13. Mākslas terapijas (specializācijā) specifika darbā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir somatiskas saslimšanas
 14. Mākslas terapijas (specializācijā) specifika darbā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir fiziski / sensori traucējumi
 15. Mākslas terapijas (specializācijā) specifika darbā ar pieaugušajiem, kuriem ir garīgās veselības traucējumi
 16. Mākslas terapijas (specializācijā) specifika darbā ar pieaugušajiem, kuriem ir somatiskas saslimšanas
 17. Mākslas terapijas (specializācijā) specifika darbā ar pieaugušajiem, kuriem ir fiziski / sensori traucējumi
 18. Mākslas terapijas (specializācijā) specifika darbā ar bērniem individuāli un grupā
 19. Mākslas terapijas (specializācijā) specifika darbā ar pieaugušajiem individuāli un grupā
 20. Mākslas terapeita darbs multidisciplināras komandas sastāvā

 


 

 1. pielikums. Prasības gadījuma analīzei

 

Prasības rakstot gadījuma analīzi

 

Gadījumam, kas aprakstīts gadījuma analīzē, jābūt izstrādātam sertifikācijas lapā un profesionālās darbības pārskatā norādītajā darba vietā un laika periodā. Gadījuma norises periodam un iestādei jābūt norādītam gadījuma analīzes ievadā. Gadījumam jābūt supervizētam.

Gadījuma analīzē jāapraksta un jāreflektē par savu darbu, integrējot mākslu terapijas teoriju specializācijā, psihodinamiskos konceptus un praksē gūto pieredzi.

Jāiesniedz 1 gadījuma analīze 2 eksemplāros (iesietos ar spirāli) un jānosūta elektroniski sertifikācijas komisijas loceklei Zanda Lauvai.

Katra gadījuma analīzes apjoms ir 6 000 vārdi (vārdu skaits nedrīkst būt lielāks vai mazāks par 10 % no noteiktā vārdu skaita). Darbam ir jābūt noformētam Times New Roman šiftā, izmērs 12, atstarpe single jeb 1.

 

Gadījuma analīzes struktūra:

 

 • Titullapa
 • Rezumējums – galvenā informācija un secinājumi tiek apkopota vienā rindkopā. Rezumējuma apjoms ir apmēram 150 vārdi.
 • Satura rādītājs – nodaļu numuri, nosaukumi, lapaspuses
 • Ievads – tajā tiek ievadīta tēma un prezentēta darba struktūra. Ievadā var sniegt arī pamatinformāciju (pacienta vecums, dzimums, diagnoze) par gadījuma analīzi, kā arī raksturot prakses darba vidi (organizācija, telpa, kurā notiek mākslu terapija specializācijā). Apjoms 1 lpp.

 

 • Teorētiskais pamatojums – Mērķtiecīga literatūras analīze, kurā ir izskaidroti galvenie jēdzieni un definīcijas, kas attiecas uz gadījumu. Jāsniedz atbilstošas teorētiskas pamatnostādnes, noslēdzot ar kopsavilkumu, norādot to pieeju, kas atbilst konkrētam gadījumam. Apjoms apmēram 1 500 vārdi jeb 3 lpp.

Teorētiskajā daļā, rakstot atsauces, ja autors tekstā minēts pirmo reizi, tad min viņa vārdu (vai vārda pirmo burtu) un uzvārdu, iekavās norādot tos oriģinālvalodā, turpmāk tekstā var minēt tikai uzvārdu. Piemēram: K. Blūma (Bloom, 2006) uzskata, ka … Ja tekstā ir minēts kāds autors vai autoru grupa, tad iekavās norāda literatūras avotu. Norādot šo avotu, autora uzvārdu raksta bez iniciāļiem un aiz komata norāda literatūras avota izdošanas gadu (Bloom, 2006).

Citātu izvēlei ir jābūt mērķtiecīgai (viens citāts nedrīkst pārsniegt 150 vārdus). Citātu raksta jaunā rindā, iekavās norādot autoru, literatūras avota izdošanas gadu, lapaspuses numuru (Yalom, 1975, pp.101)

 

 • Praktiskā daļa – Individuālā pacienta/grupas apraksts, balstoties uz izpētē iegūto informāciju (intervija un slimības vēsture, pacienta grūtības, spējas un resursi; apkārtējās vides faktori, kultūras un sociālās iezīmes un atbilstība mākslu terapijas procesam specializācijā), iekļaujot personības funkcionēšanas līmeni, psihes aizsardzības mehānismu izpausmes. Mākslas terapijas mērķu apraksts pēc „Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas” (SFK, 2003)). Kā arī tiek sniegta informāciju par individuālo pacientu/grupas mākslas terapijas procesa attīstību, integrējot mākslas terapijas specialitātes teoriju, psihodinamiskos konceptus (pārnese – pretpārnese, psihes aizsardzības mehānismi) un tiek reflektēts par individuālā pacienta/grupas-terapeita attiecībām un procesa attīstības gaitu (attiecību uzsākšana, robežu izveidošana, mākslas terapijas procesa noslēgumu), ietverot mākslas izmantošanu un analīzi. Jāizvērtē, vai un kā tika sasniegti terapeitiskie mērķi. Nav jāapraksta katra sesija, bet gan uzmanība jāpievērš mākslas terapijas procesa sākumam, pagrieziena punktiem jeb īpašiem brīžiem sesijās, kas iespaidoja turpmākā procesa gaitu un mākslas terapijas procesa noslēgumam. Apjoms apmēram 2 500 vārdi jeb 5 lpp.

 

 • Nobeigums – tiek apkopota galvenā informācija, idejas un secinājumi. Var arī reflektēt par gadījuma analīzes rakstīšanas procesu, tajā gūtajā atziņām, turpmākām profesionālās attīstības iespējām. Nobeiguma noslēgumā atsevišķā rindkopā norāda rakstu darba kopējo vārdu skaitu (neskaitot izmantotās literatūras sarakstu un pielikumus). Apjoms 1, 5- 2 lpp.

 

 • Izmantotās literatūras saraksts – atbilstoši prasībām tiek norādīti visu atsauču avoti, kuri tika izmantoti gadījuma analīzē.

Vispirms ir jāraksta grāmatas latviešu valodā, tad svešvalodā saskaņā ar turpmāk dotām norādēm.

 1. Periodika

Cramer, P. & Jones, C.J. (2007) Defense Mechanisms Predict Differential Lifespan. Change in Self-Control and Self-Acceptance. Journal of Research in Personality, 41, 841 – 855.

 1. Nodaļas no rakstu krājumiem vai no grāmatām

Lewis, P. (2007) Authentic Movement as Active Imagination. In: Pallaro, P. (Ed) Authentic Movement: Moving the Body, Moving the Self, Being Moved. A Collection of Essays, Volume Two. (pp.34 – 56). Jessica Kingsley Publishers, London.

 1. Monogrāfijas, grāmatas

Newlove, J. & Dalby, J. (2007) Laban for All. Nick Hern Books, London.

 1. Konferenču rakstu krājumi, organizāciju atskaites

Department of Education and Science. (1985) EDucation for Al: the Report of the Committee of Enquiry in to the Education of Children from Ethnic Minority Groups. (The Swann Report) London, HMSO

 1. Nepublicēti materiāli (iekavās norādot nepublicēts materiāls jeb iepiešanā)

Howell, R. (2008)The Importance of a ‘Good Enough’ Beginning: How a Group of Primary School Children Found Meaning in the Beginnings of their Dance Movement Therapy Sessions. (nepublicēts materiāls)

 1. Elektroniskie izdevumi

 

 • Pielikumi – ietver izvērstu mākslu terapijas specializācijā plānu.

 


 

Vērtēšanas kritēriji:

 1. Integrēta mākslas terapijas teorija specializācijā, izvēlētās teorētiskās pieejas atbilstība pacientu/klientu grupas specifikai un vajadzībām
 2. Integrēta izpratne par pacientu/klientu grupas specifiku un riskiem, ņemot vērā diagnozi un vecumposmu
 3. Atbilstoši veikta pacienta/klienta izvērtēšana
 4. Atbilstoši uzstādīti un realizēti mākslas terapijas mērķi
 5. Skaidra un saprotama mākslas terapijas procesa un satura analīze
 6. Spēja atspoguļot un analizēt radošo procesu un tā rezultātu
 7. Atbilstoši veikta pacienta/klienta novērtēšana un aprakstīti mākslas terapijas rezultāti
 8. Atbilstoši atspoguļota pašrefleksija (t.sk. pašvērtējums) par mākslas terapijas procesu
 9. Ētikas principu ievērošana mākslas terapijas procesā un gadījuma analīzes aprakstā
 10. Darba struktūra, tehniskais un valodiskais noformējums

 

Gadījuma analīzes vērtējums ir atkarīgs no:

 • gadījuma recenzijām, kas tiek izsūtītas pirms eksāmena dienas

(ieskaitīts, daļēji ieskaitīts vai neieskaitīts),

 • gadījuma prezentācijas eksāmena dienā (ieskaitīts vai neieskaitīts).
resertifikācija

Sertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš

ne vēlāk kā trīs mēnešus 

pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām

Kontaktpersona: Zanda Lauva

E-pasts: MTsertifikacija@gmail.com

Tālr. 26357358

 

Mākslas terapeitu resertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

 

 

Sertifikācijas organizācija

 

 1. Sertifikācijas institūcija ir sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju.

 

 1. gada 24. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

Anda Upmale, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece

Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre

Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle

Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle

Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle

Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle

 

 

Sertifikācijas kārtība

 

 1. Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu (1.pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

 

 • Resertifikācijas lapu (2. pielikums). Zināšanai:

 

 • lapā aizpilda I un II daļu (II daļu aizpilda ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādes vadītājs vai persona, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits vai, ja pretendents strādā privātpraksē, aizpilda pats mākslas terapeits), pārējās daļas arī pievienotas, bet netiek neaizpildītas;

 

 • Sertifikācija ir nepieciešama „Mākslas terapijā” (9. punkts)

 

 • punktos 12.1. un 12.2. par profesionālo un zinātnisko darbību un tālākizglītības pasākumiem ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā katrs ieraksts ir jāapstiprina ar dokumenta kopiju. Tālākizglītības pasākumus (un kopijas) uzrādīt sekojošā kārtībā:
 • Tālākizglītība specializācijā – VPMT, DKT, DT vai MT,
 • Tālākizglītība mākslu terapijā,
 • Tālākizglītība mākslu terapijai radniecīgās jomās – psiholoģija, psihiatrija, psihoterapija, medicīna* u.c.

 

* Saskaņā ar Ārstniecības likumu (48. pants) un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību (izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9. panta pirmo daļu) 20. punkts, ārstniecības personas pienākums ir regulāri pilnveidot savu kvalifikāciju un izglītoties neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sniegšanā, un ir jāuzrāda profesionālo zināšanu vai prasmju apguve vai pilnveide attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, tai skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi NMP sniegšanā.

NMP kursi mākslas terapeitiem pēc iepriekšējām mākslas terapeitu konsultācijām ar Neatliekamās Medicīnas asociācijas viceprezidentu Juri Raudovu, tika organizētas 8 TIP apjomā.

 

 • punktā jāraksta „Iesaku resertificēt ārstniecības personu vārds/uzvārds kā mākslas terapeitu

 

 • ir jāuzrāda 150 tālākizglītības punkti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem sertifikāta derīguma termiņa laikā (skatīt MK noteikumu 5. pielikumu), no kuriem vismaz 60 % ir iegūti mākslas terapijā.

 

 • Profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu Nr. 461 1.12. punktu par Mākslas terapeita profesijas standartu):
  • kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte profesionālās darbības periodā;
  • pārskatu apstiprina darba devējs vai persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi resertificējamā ārstniecības persona vai arī, ja pretendents strādā privātpraksē, apstiprina pats mākslas terapeits;
  • informāciju iesniedz par visām ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādēm un/vai privātpraksi, kur sertifikāta derīguma termiņa laikā mākslas terapeits strādā vai ir strādājis (3. pielikums).

 

 • Dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības periodam atbilstošu supervīzijas stundu skaitu (supervīzijas grāmatiņa / lapa / dokuments) (4. pielikums);

Supervīzijas stundu skaita attiecības pret astronomiskajām stundām:

Supervīzijas veids

Supervīzijas astronomiskais ilgums

Supervīzijas stundas

individuālā supervīzija

45 līdz 90 minūtes

1 supervīzijas stunda

supervīzija grupā

3 astronomiskās stundas

2 supervīzijas stundas

 

 • Maksājumu apliecinošu dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu – 48,38 eiro (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 672 par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259412)

Rekvizīti:

 

Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”

Reģ.Nr. 40008116316

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

AS Swedbank

HABALV22

LV33HABA0551030667234

 

 

 • apliecinājumu par individuālās un grupas terapijas pieredzi (ja tas nav uzrādīts sertificējoties).
 • Apjoms: 50 individuālās + 50 grupas terapijas stundas.
 • Terapija var būt izieta savā mākslas terapijas specializācijā pie sertificēta mākslas terapeita vai jebkurā citā psihoterapijas novirzienā.
 • Ja terapija ir izieta studiju procesa ietvaros, to apliecina diploma pielikums ar piešķirtajiem kredītpunktiem vai studiju programmas vadītāja izziņa.

Ja mākslas terapeits studiju ietvaros ir izgājis kursu „Profesionālās izaugsmes grupa”, tā apjoms sedz ne vairāk kā 25 terapijas stundas grupā.

 

 1. Dokumentu iesniegšana:

Tā kā pretendenti uz Mākslas terapeita sertifikāciju paliek arvien vairāk, tad LMTAA Sertifikācijas komisija ir nolēmusi sertifikācijas un resertifikācijas dokumentu iesniegšanu organizēt sekojoši:

 • dokumenti tiek iesniegti noteiktos datumos, ko pieņem visa Sertifikācijas komisija;
 • dokumenti tiek izskatīti uz vietas komisijas sēdes laikā klātesot pretendentam;
 • nepieciešamības gadījumā laboti un precizēti dokumenti tiek atnesti nākamajā komisijas tikšanās laikā.

Sertifikācijas komisijas sēžu datumi ir iesniegti LĀPPOS Sertifikācijas padomē.

 

Datums

RESERTIFIKĀCIJA

08.02.2020.

no plkst. 10:00

Iesniedz dokumentus pretendenti ar sertifikāta derīguma termiņu 07.04.2020. un 09.05.2020.

07.03.2020.

no plkst. 10:00

Precizētu dokumentu iesniegšana

26.09.2020.

no plkst. 10:00

Iesniedz dokumentus pretendenti ar sertifikāta derīguma termiņu 05.12.2020.

24.10.2020.

no plkst. 10:00

Precizētu dokumentu iesniegšana

 

 • Dokumentu iesniegšanas vieta tiks precizēta.
 • Dokumentus izskatīšanas ilgums ir atkarīgs no pretendentu daudzuma un dokumentu sakārtotības.
 • Pirms dokumentu iesniegšanas, lūdzu, pieteikties, rakstot uz e-pastu: MTsertifikacija@gmail.com

 

 


 

Pielikumi

 

 1. pielikums. Iesniegums

 

 

Biedrības

„Latvijas Mākslu terapijas asociācijas apvienības”

 sertifikācijas komisijai

 

 

mākslas terapeita (specializācija)

(vārds, uzvārds)

 

Iesniegums.

 

Lūdzu izskatīt manu resertifikācijas pieteikumu.

 

 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 

(datums)

 

 


 

 1. pielikums. Rertifikācijas lapa

 

Resertifikācijas lapa

 

I.Resertificējamās ārstniecības personas dati1:

1. Vārds (vārdi)

_______________________________

2. Uzvārds

_______________________________

3. Personas kods

 –

4. Deklarētās dzīvesvietas adrese:

_________________________________________

____________________________________________________________

5. Tālruņa numurs (numuri):

_______________________________________

6. Elektroniskā pasta adrese:

______________________________

7.Piekrītu, ka lēmumu paziņošana tiek veikta ar elektroniskā pasta starpniecību uz manis norādīto elektroniskā pasta adresi

8. Informācija par ārstniecības personas sertifikātu (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā tiek veikta resertifikācija):

8.1. numurs

______________

8.2. derīguma termiņš (dd.mm.gggg)

..

8.3. pamatspecialitāte, apakšspecialitāte vai papildspecialitāte, kurā sertifikāts izsniegts ______________________________________________________

 (norāda pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu)

9. Sertifikācijas nepieciešama:

________________________________________________________________

(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)

10. Gads, kad pirmo reizi izsniegts ārstniecības personas sertifikāts pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē

11. Profesionālā darba pieredze pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā (informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi):

11.1. darba vieta: _________________________________________________

 (ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums)

amats: ___________________________________________________________

darba attiecības laika posmā no: ________________ līdz: __________________

  (datums) (datums)

11.2. darba vieta: _________________________________________________

 (ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums)

amats: ___________________________________________________________

darba attiecības laika posmā no: ________________ līdz: __________________

  (datums) (datums)

 

12. Informācija par profesionālo un zinātnisko darbību un tālākizglītības pasākumiem ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā2:

12.1. informācija par profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumiem:

Nr.p.k.

Izziņas numurs

Pasākuma organizators

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises datums (-i)

Stundu/

tālāk-izglītības punktu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

 

12.2. informācija par profesionālo un zinātnisko darbību tālākizglītības jomā:

Nr.p.k.

Darbības veids

Laika posms

Tālāk-izglītības punktu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

13. Apliecinu, ka (atbilstošo parakstīt vai norādīt3):

 

13.1. man saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību

____________________

13.2.neesmu citas personas aizgādnība

____________________

13.3. man saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību

____________________

14. Datums (dd.mm.gggg)

..

15. Resertificējamās ārstniecības personas paraksts4

_____________________

 

II. Informācija par sertificējamo ārstniecības personu5:

16. Resertificējamās ārstniecības personas kompetences raksturojums attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (vajadzīgo atzīmēt un norādīt īsu pamatojumu):

Kompetences jomas

Labi

Apmierinoši

Neapmierinoši

Profesionālās zināšanas, prasmes un pieredze

 

 

 

Komunikācijas prasmes un sadarbība

 

 

 

Profesionālās ētikas un deontoloģijas principu ievērošana

 

 

 

Plānošanas un darba organizācijas prasmes

 

 

 

Lēmumu pieņemšanas prasmes

 

 

 

 

17. Ieteikums :_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

18. Informācijas sniedzēja paraksts4

____________________________

19. Zīmogs4:

III. Priekšlikums attiecībā uz resertifikāciju6:

20. Priekšlikuma sagatavošanas datums (dd.mm.gggg)

..

21. Priekšlikums (vajadzīgo norādīt vai atzīmēt):

 

21.1. resertificēt, piešķirot ārstniecības personas sertifikātu:

_____________________________________________________________

(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)

21.2. atteikt resertifikāciju (norādīt sertifikācijas eksāmena datumu (dd.mm.gggg)

..

21.3. profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu tālākizglītības punktu summa pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē

21.4. citu profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu tālākizglītības punktu summa

21.5. profesionālās darbības pārskata novērtējums (vajadzīgo atzīmēt):

 

21.5.1. atbilst kritērijiem

21.5.2. neatbilst kritērijiem

22. Sertifikācijas komisijas sēdes protokola numurs:

23. Sertifikācijas komisijas sēdes datums (dd.mm.gggg)

..

24. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā)

 

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

25. Sertifikācijas komisijas sekretārs

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

26. Sertifikācijas komisijas locekļi

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

IV. Lēmums attiecībā uz resertifikāciju7:

27. Lēmuma pieņemšanas datums (dd.mm.gggg)

..

28. Pieņemts lēmums (vajadzīgo atzīmēt un norādīt):

28.1. resertificēt, piešķirot ārstniecības personas sertifikātu:

___________________________________________________________________________

(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)

28.2. atteikt resertifikāciju

29. Datums, kad lēmums paziņots sertificējamajai ārstniecības personai (dd.mm.gggg)

..

30. Datums, kad sākas piešķirtā ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš (dd.mm.gggg)

..

31. Sertifikācijas padomes sēdes protokola numurs:

32. Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā)

 

____________________________

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

 

Piezīmes.

 1. 1 Aizpilda ārstniecības persona.
 2. 2 Pievieno informāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kartībā vai arī uzrāda šo dokumentu oriģinālus.
 3. 3Ja dokuments sagatavots papīra formā, ārstniecības persona ar parakstu apliecina katru uz viņu attiecināmo 13.1., 13.2. un 13.3.apakšpunktā norādīto informāciju. Ja dokuments tiek sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ārstniecības persona par katru 13.1., 13.2. un 13.3.apakšpunktā minēto norāda šādu informāciju: „Apliecinu”, ja attiecīgajā apakšpunktā norādītais atbilst, „Neapliecinu” – ja neatbilst.
 4. 4Neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 5. 5Aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai pati ārstniecības persona, ja tā ir ārstniecības iestādes vadītājs vai īpašnieks. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm.
 6. 6Aizpilda sertifikācijas komisija.
 7. 7 Aizpilda sertifikācijas padome.


 

 1. pielikums. Profesionālā darbības pārskata veidlapa

 

Profesionālās darbības pārskats pamatspecialitātē

 

_________________________ (mākslas terapeita vārds, uzvārds)

darba atskaite par praksi ________________ (norādīt specializāciju) terapijā

laika periodā no _______________ līdz _________________

 

 

Laika periods

 

Darba vieta

 

Ieņemamais amats

 

Slodze

 

Darba pienākumi saistībā ar mākslas terapiju (specializācijā)

 

Iestādes vadītāja vai personas, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits, paraksts, paraksta atšifrējums un amats

 

 

Datums

 

Mākslas terapeita paraksts

 

 

Zināšanai:

 1. Pārskata formu aizpilda brīvā formā, apjoms vismaz 1 lpp.
 2. Ja pretendents praktizējis vairākās darba vietās, ir jāraksta atsevišķs profesionālās darbības pārskats par katru darba vietu.
 3. Pie slodzes ir jānorāda darba līgumā norādītā slodze un jāatspoguļo darba intensitāte, aptuveni norādot pacientu/klientu vai kontaktstundu skaitu nedēļā vai mēnesī.
 4. Darba pienākumus pretendents raksta brīvā formā, atspoguļojot arī galvenās pacientu grupas, galvenos mērķus.
 5. Pārskatu paraksta ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādes vadītājs vai persona, kuras pakļautībā strādā(-jis) mākslas terapeits. Ja pretendents strādā privātpraksē, profesionālā darbības pārskatu apliecina ar savu parakstu.
 6. pielikums. Profesionālās darbības pārskata kritēriji par supervīziju kārtību.

 

Biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”

Reģistrācijas Nr. 40008116316

Sertifikācijas komisijas sēdes

Izraksts no protokola Nr.2016/01 (11.03.2016.) un Nr.2016/2 (01.04.2016.)

 

Rīgā,

Dzirciema ielā 16

 1. gada 01. aprīlī

 

Sertifikācijas komisija, balstoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (14.2. punktu) LMTAA sertifikācijas komisija tās likumā atbilstošajā kompetencē ir noteikusi profesionālās darbības pārskata kritērijus saistībā ar izmaiņām supervīziju kārtībā. Kopš lēmuma pieņemšanas brīža spēkā stājas sekojošie sertifikācijas un resertifikācijas kritēriji profesionālās darbības pārskatam.

 

 

 1. Supervīzijas stundu proporcionālais sadalījums mākslas terapijas specializācijā un ārpus specializācijas tiek pielāgots profesionālās darbības ilgumam.
  • Līdz 1.sertifikācijai un 1.resertifikācijai jāuzrāda vismaz 2/3 supervīzijas stundu specializācijā.
  • Pēc 1. resertifikācijas jāuzrāda vismaz 1/3 supervīzijas stundu specializācijā.
  • Pēc 2. resertifikācijas paliek spēkā nepieciešamais supervīziju stundu skaits gadā atbilstoši darba slodzei, bet netiek reglamentēts supervīzijas veids.

 

 

 1. Uzrādāmo supervīziju stundu skaits gadā tiek piesaistīts darba slodzes intensitātei. Kontaktstundu skaits mākslas terapijā (specializācijā) ir aprēķināts atbilstoši mākslu terapijas medicīniskajām tehnoloģijām.
  • Līdz 0,25 slodzei (kas ietver līdz 6,25 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 12 supervīziju stundas gadā.
  • Līdz 0,5 slodzei (kas ietver līdz 12,5 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 18 supervīziju stundas gadā.
  • Līdz 0,75 slodzei (kas ietver līdz 18,75 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 24 supervīziju stundas gadā.
  • Līdz pilnai slodzei (kas ietver līdz 25 kontaktstundām nedēļā) jāuzrāda vismaz 30 supervīziju stundas gadā.

Iesniedzot profesionālās darbības pārskatu, jānorāda darba līgumā norādītā slodze un kontaktstundu skaits nedēļā vai mēnesī.

 

 1. Supervizora kvalifikācija atbilstoši supervīzijām specializācijā un ārpus specializācijas:
  • Specializācijā:
   • sertificēts supervizors, kas ir sertificēts mākslas terapeits ar izglītību atbilstošā specializācijā.
   • ārzemju speciālists ar izglītību mākslas terapijā atbilstošā specializācijā un vērā ņemamu profesionālās darbības pieredzi. Mākslas terapeits var iesniegt iesniegumu LMTAA valdei par supervizora apstiprināšanu kā piemērotu savai specializācijai.
  • Ārpus specializācijas:
   • brīva supervizora/-u izvēle (jāpārliecinās, ka speciālists ir ar supervizora izglītību). Mākslas terapeits var iesniegt iesniegumu LMTAA valdei par supervizora apstiprināšanu kā piemērotu ārpus specializācijas, ja speciālistam nav supervizora izglītības.
   • supervīzijas multidisciplinārās komandas ietvaros, ko vada supervizors. Apliecinājumu izsniedz multidisciplinārās komandas supervizors vai iestādes vadītājs.
   • Kovīzijas un/vai intervīzijas ir piemērots supervīzijas veids:
  • sertificētiem mākslas terapeitiem, kas ir arī sertificēti supervizori.
  • sertificētiem mākslas terapeitiem pēc 1. resertifikācijas mākslas terapijā. Kovīziju un intervīziju grupas ir jāreģistrē LMTAA valdē.

 

Supervizoru saraksts ir pieejams LMTAA mājas lapā http://lmtaa.maksluterapija.com/.

Sertifikācijas komisija nenosaka vienotu samaksu par supervīziju mākslas terapijā, to nosaka supervizors.

 

 

 1. Tiem, kam pēc diploma iegūšanas mākslas terapijā, supervīziju stundu skaits neatbilst nostrādātajam darba slodzes apjomam specializācijā, tiek izsludināti pārejas noteikumi līdz sertifikācijai 2017. gada novembrī. Pretendentiem uz sertifikāciju:
  • jāuzrāda vismaz vienu gadu ilgs profesionālās darbības periods* specializācijā;
  • supervīziju stundām uzrādītajā profesionālās darbības periodā jābūt atbilstošām jaunajai supervīziju kārtībai**;
  • gadījumam, kas aprakstīts gadījuma analīzē, jābūt izstrādātam sertifikācijas lapā minētajā darba vietā, un supervizētam.

 

* Profesionālās darbības periods (viens gads):

 1. ir veikts līdz sertifikācijas dokumentu iesniegšanai 2016. gada oktobrī (uz sertifikācijas eksāmenu 2016. gada decembrī)

vai

 1. tiks veikts līdz sertifikācijas dokumentu iesniegšanai 2017. gada februārī vai septembrī (uz sertifikācijas eksāmenu 2017. gada aprīlī vai novembrī).

** LMTAA sertifikācijas komisijas 2016. gada 11. marta un 01.aprīļa lēmumi par izmaiņām supervīziju kārtībā (izraksts no protokola Nr.2016/01 un Nr. 2016/02).

 

 

 1. gada 01. aprīlī

LMTAA sertifikācijas komisija