IZGLĪTĪBA

Maģistra studiju programma

Liepājas Universitāte

Mūzikas terapija

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

MŪZIKAS TERAPIJA

(maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Nepilna laika studijas – 3 gadi

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs veselības aprūpē

 

Kvalifikācija

Mākslas terapeits mūzikas terapijā

 

Programmas saturs

Speciālā pedagoģija; Speciālā psiholoģija; Sociālā psiholoģija; Saskarsmes psiholoģija; Klīniskā psiholoģija; Mūzikas terapijas teorijas; Mūzikas terapijas vēsture, metodes un tehnikas; Medicīna u. c.

 

Uzņemšanas prasības

 • augstākā izglītība

Iestājpārbaudījumi:

 • klavierspēle un vokālā improvizācija

 • pārrunas par studiju programmas izvēles motivāciju

 

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt par mākslas terapeitu mūzikas terapijā veselības vai sociālā darba institūcijā, vai  izglītības iestādē

 • turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore  Mirdza Paipare, docente, profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē

 

Kontakti

 29799951; 22032158

 

https://www.liepu.lv/lv/608/muzikas-teapija

Rīgas Stradiņa Universitāte
Studiju virziens:  Veselības aprūpe
Maģistra studiju programma akreditēta līdz 
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā vai deju un kustību terapijā, vai mūzikas terapijā, vai drāmas terapijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 100/150

Lekciju norises vieta: Rīga

 • Pilna laika studijas
 • 2,5 gadi
 • Pk S, 9.00–19.00
 • 10 budžeta vietas
 • 6 maksas vietas
 • 2 000,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā, sakārtotā un atbalstošā vidē, kur vienlīdz augstu tiek vērtēts gan darbs grupās un komandās, gan studentu patstāvīgais darbs. Šīs ir pilna laika studijas, kas ietver 40 stundu darbu nedēļā ar 12-16 kontaktstundām (pamatā piektdienās un sestdienās) un pietiekami apjomīgu darbu patstāvīgi.

Studiju laikā apgūsi medicīnas un veselības zinātņu, psiholoģijas un konsultēšanas, kā arī izvēlētās mākslas terapijas specializācijas kursus, iegūstot zināšanas un prasmes darbam ar dažāda vecuma klientiem vai pacientiem, kuriem ir fiziskas saslimšanas, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības. Apmēram ceturtdaļu no studiju apjoma veido prakse veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs. Tā norit visu studiju garumā, nodrošinot iespēju praktizēt iegūtās zināšanas uzreiz pēc to apguves teorētiskajos kursos un panākot, ka attīstās tavas praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas patstāvīgam darbam profesijā multiprofesionālas komandas ietvaros vai privātpraksē. Studijas caurvij tēze par pierādījumos balstītu praksi, kas jāpielieto ikvienam, kurš piedalās ārstniecībā, un pētnieciskais darbs visā studiju laikā, kas noslēdzas ar maģistra darba aizstāvēšanu. Nozīmīga studiju sastāvdaļa ir arī personīgā pieredze, uz savas ādas izmēģinot metodes un tehnikas, kas tiek pielietotas izvēlētajā mākslas terapijas specializācijā, kā arī supervīzijas, kuru laikā studenti gan paši saņem, gan arī sniedz atbalstu, lai sekmētu savu un kolēģu profesionālo izaugsmi.

Studiju metodes

Studiju formas ir lekcijas un nodarbības, semināri un supervīzijas, konsultācijas, kā arī studentu patstāvīgais darbs un prakse ārpus augstskolas. Studijās dominē aktīvās mācību metodes, kas tev ļaus integrēt iegūtās zināšanas ar praktiskām iemaņām: interaktīvās metodes, diskusijas, lomu spēles, simulācijas. Pateicoties RSU tehniskajam nodrošinājumam, docētājiem ir iespēja izmantot multimediju tehnoloģijas, integrējot audio, video un citas informācijas nodošanas formas, kā arī arvien aktīvāk izmantojot e-vides piedāvātās iespējas.

Studiju programmai ir cieša sadarbība ar profesionālajām organizācijām, tādēļ studentiem ir iespējams iesaistīties gan asociāciju darbā, gan piedalīties to organizētajos pasākumos – vasaras skolās, meistarklasēs, semināros.

Studiju norises vietas

Studiju laikā paredzētās piecas prakses tiek organizētas ārpus RSU telpām – veselības, sociālās aprūpes un speciālās izglītības iestādēs.

Pateicoties interesei par mākslas terapeitu pakalpojumiem un to potenciālo nodarbināšanu pēc studiju beigām, šobrīd programmā ir pieejams ap 40 vietām, kurās studenti tiek gaidīti praksē, t.sk. ne tikai Rīgā un Jūrmalā, bet arī Jelgavā, Ogrē, Ikšķilē, Salaspilī, Liepājā, Valmierā, Lielvārdē un citviet, kur sadarbība ar prakses vietām dibināta, balstoties uz studentu lūgumu par viņiem ģeogrāfiski ērtāku prakses vietu nodrošināšanu. 

https://www.rsu.lv/studiju-programma/makslas-terapija

Tālākizglītība

tālākizglītības kursi
 • 27.-30. 08. 2020.  LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE SADARBĪBĀ AR LIEPĀJAS DOMI UN LATVIJAS MUZIKAS TERAPIJAS ASOCIĀCIJU ORGANIZĒ 2.STARPTAUTISKO ZINĀTNISKI PRAKTISKO KONFERENCI “ĢIMENE.BĒRNI.MŪZIKAS TERAPIJA STARPDISCIPLINĀRĀ PIEEJA”  KONFERENCE PĀRCELTA UZ 2021.GADU.
 • _____________________________________________________________________________________________________________________________
 • Profesionāļiem: Vilmantes Aleksienes pašizaugsmes grupa Liepājā 14.-16.-08.2020.
 • LmuzTA piedāvā BEZMAKSAS 4 vebinārsemināru ciklu “ATTĀLINĀTĀS MŪZIKAS TERAPIJAS LATVIJĀ”.
 • LMTAA SEMINĀRS 7.03.2020. LMTAA PIEDĀVĀ SEMINĀRU 07
 • ZIEMAS SKOLA 2020, 1.FEBRUĀRĪ, PLKST.,10:00, J.ASARA IELĀ 5, 185 KABINETS PIETEIKŠANĀS ZVANOT UZ TEL.:29731016
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________
 • ZIEMAS SKOLA 2019, 2.FEBRUĀRĪ, PLKST:10:00, ANNIŅMUIŽAS BULVĀRĪ 26A
 • Biedrības “Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība” (LMTAA) gada kopsapulce 2019.gada 2.martā, kas norisināsies Rīgā, Asara ielā 5, 182.telpāDarba kārtībā:

  10:00 – 13:00 Seminārs: “Konsultēšanas pamatprincipi darbā ar pāriem” (4 TIP, apstiprināti LĀPPOS), vada sistēmiskais ģimenes terapeits, ārsts Aldis Miglinieks

  Dalības maksa: Līdz 15.februārim Pēc 15.februāra
  Mākslu terapijas profesionālo asociāciju biedriem un mākslu terapijas studentiem EUR 15.00 EUR 20.00
  Citiem interesentiem EUR 20.00 EUR 25.00

  Pieteikšanāssandra.j@inbox.lv

 • Dr.med., prof. Aleksandrs Kopitins (Krievija). “Dzīļu psiholoģijas pieeja mākslas terapijā”. 15. un 16.marts. Vairāk:
 • Eleni Giannouli, Foteini Lukarea (Grieķija). “Mākslas terapija darbā ar pacientiem ar robežstāvokļa personību”. 6. un 7.aprīlī! Vairāk:

   

sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību (http://likumi.lv/doc.php?id=253782)

Vispārīgie jautājumi

1.         Sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kura ir reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kurai ir atbilstoša izglītība.

2.         Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

Sertifikācijas organizācija

3.         Sertifikācijas institūcija ir Sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

4.         2018. gada 24. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

   • Anda Upmale, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
   • Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece
   • Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre
   • Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle
   • Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle
   • Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle
   • Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle

5.         Sertifikācijas komisija eksaminē ārstniecības personu (mākslas terapeitu) un sniedz sertifikācijas padomei priekšlikumu par ārstniecības personas sertifikāciju vai par atteikumu sertificēt ārstniecības personu.

Ārstniecības personas sertifikāts

6.         Ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības […] izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. (Ārstniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=44108)

Sertifikācijas kārtība

7.         Sertifikācijas eksāmens notiks  (DATUMS VĒL NAV ZINĀMS)

Ja būs daudz pretendentu, tad eksāmens notiks divās dienās, pretendenti par to tiks savlaicīgi informēti un eksāmena teorētiskā daļa (tests) notiks dienu iepriekš

8.         Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijā sekojošus dokumentus:

8.1.    iesniegumu (1. pielikums);

8.2.    sertifikācijas lapu (2. pielikums), kur:

–               aizpildīta I un II daļa. (II daļu aizpilda ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādes vadītājs vai persona, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits), pārējās daļas arī pievienotas, bet netiek aizpildītas;

–               8. punktā jāraksta: „Mākslas terapijā”

–               15. punktā jāraksta „Iesaku sertificēt ārstniecības personu vārds/uzvārds kā mākslas terapeitu”;

8.3.    profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu Nr. 461 1.12. punktu par Mākslas terapeita profesijas standartu):

–                   kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte profesionālās darbības periodā;

–                   pārskatu apstiprina darba devējs vai persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;

–                   informāciju iesniedz par visām ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādēm, kurās mākslas terapeits strādā vai ir strādājis (3. pielikums);

8.4.    dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības periodam atbilstošu supervīzijas stundu skaitu (supervīzijas grāmatiņa / lapa / apliecinājums) (4. pielikums);

Supervīzijas stundu skaita attiecības pret astronomiskajām stundām:

Supervīzijas veids Supervīzijas astronomiskais ilgums Supervīzijas stundas
individuālā supervīzija 45 līdz 90 minūtes 1 supervīzijas stunda
supervīzija grupā 3 astronomiskās stundas 2 supervīzijas stundas

8.5.     izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību un izglītību specialitātē;

   • ja izglītība iegūta agrāk nekā pēdējos piecos gados, jāuzrāda apliecinājumu par tālākizglītības kursa apgūšanu neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā;

8.6.     ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopiju;

7)     maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu – 59,76 EUR. (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 672 par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259412)

   • Rekvizīti:
    Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”
   • Reģ.Nr. 40008116316
   • Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
   • AS SWEDbank
   • HABALV22
   • LV33HABA0551030667234

8.7.    apliecinājumu par individuālās un grupas terapijas pieredzi.

   • Apjoms: 50 individuālās + 50 grupas terapijas stundas.
   • Terapija var būt izieta savā mākslas terapijas specializācijā pie sertificēta mākslas terapeita vai jebkurā citā psihoterapijas novirzienā.
   • Ja terapija ir izieta studiju procesa ietvaros, to apliecina diploma pielikums ar piešķirtajiem kredītpunktiem vai studiju programmas vadītāja izziņa.

Ja mākslas terapeits studiju ietvaros ir izgājis kursu „Profesionālās izaugsmes grupa”, tā apjoms sedz ne vairāk kā 25 terapijas stundas grupā.

8.8.    Gadījuma analīzi (6. pielikums). Jāiesniedz 1 gadījuma analīze 2 eksemplāros (iesietos ar spirāli) un jānosūta elektroniski Word formātā uz e-pastu: MTsertifikacija@gmail.com.

Dokumentu iesniegšana:

Tā kā pretendenti uz Mākslas terapeita sertifikāciju paliek arvien vairāk, tad LMTAA Sertifikācijas komisija ir nolēmusi sertifikācijas un resertifikācijas dokumentu iesniegšanu organizēt sekojoši:

   • dokumenti tiek iesniegti noteiktos datumos, ko pieņem visa Sertifikācijas komisija;
   • dokumenti tiek izskatīti uz vietas komisijas sēdes laikā klātesot pretendentam;
   • nepieciešamības gadījumā laboti un precizēti dokumenti tiek atnesti nākamajā komisijas tikšanās laikā.

Sertifikācijas komisijas sēžu datumi ir iesniegti LĀPPOS Sertifikācijas padomē.

  Pavasara sertifikācija Rudens sertifikācija
Sertifikācijas dokumentu iesniegšana un izskatīšana
Precizētu dokumentu un gadījuma analīzes iesniegšana
   • Dokumentu iesniegšanas vieta tiks precizēta.
   • Dokumentus izskatīšanas ilgums ir atkarīgs no pretendentu daudzuma un dokumentu sakārtotības.
   • Pirms dokumentu iesniegšanas, lūdzu, pieteikties, rakstot uz e-pastu:  MTsertifikacija@gmail.com

 Sertifikācijas eksāmena saturs:

   • pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai (eksāmens / tests) (5. pielikums)
   • otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude (gadījuma analīze un prezentācija) (6. pielikums).

Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, skatīt šeit http://m.likumi.lv/doc.php?id=210806).

 

·             Uz konsultācijām saistībā ar sertifikācijas eksāmena tēmām var pieteikties rakstot uz e-pastu:  MTsertifikacija@gmail.com

Sertifikacijas kartiba_2020.gadam

 Sertifikacijas_lapa

resertifikācija

 

Mākslas terapeitu resertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

 Sertifikācijas organizācija

1.         Sertifikācijas institūcija ir sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju.

2018. gada 24. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

 • Anda Upmale, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
 • Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece
 • Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre
 • Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle
 • Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle
 • Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle
 • Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle 

Sertifikācijas kārtība

2.         Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu (1.pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

2.1.    Resertifikācijas lapu (2. pielikums). Zināšanai:

–               lapā aizpilda I un II daļu (II daļu aizpilda ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādes vadītājs vai persona, kuras pakļautībā strādā mākslas terapeits vai, ja pretendents strādā privātpraksē, aizpilda pats mākslas terapeits), pārējās daļas arī pievienotas, bet netiek neaizpildītas;

–               Sertifikācija ir nepieciešama „Mākslas terapijā” (9. punkts)

–               punktos 12.1. un 12.2. par profesionālo un zinātnisko darbību un tālākizglītības pasākumiem ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā katrs ieraksts ir jāapstiprina ar dokumenta kopiju. Tālākizglītības pasākumus (un kopijas) uzrādīt sekojošā kārtībā:

1)         Tālākizglītība specializācijā – VPMT, DKT, DT vai MT,

2)         Tālākizglītība mākslu terapijā,

3)         Tālākizglītība mākslu terapijai radniecīgās jomās – psiholoģija, psihiatrija, psihoterapija, medicīna* u.c.

* Saskaņā ar Ārstniecības likumu (48. pants) un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību (izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9. panta pirmo daļu) 20. punkts, ārstniecības personas pienākums ir regulāri pilnveidot savu kvalifikāciju un izglītoties neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sniegšanā, un ir jāuzrāda profesionālo zināšanu vai prasmju apguve vai pilnveide attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, tai skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi NMP sniegšanā.

NMP kursi mākslas terapeitiem pēc iepriekšējām mākslas terapeitu konsultācijām ar Neatliekamās Medicīnas asociācijas viceprezidentu Juri Raudovu, tika organizētas 8 TIP apjomā.

–                      punktā 17. jāraksta „Iesaku resertificēt ārstniecības personu vārds/uzvārds kā mākslas terapeitu”

–                      ir jāuzrāda 150 tālākizglītības punkti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem sertifikāta derīguma termiņa laikā (skatīt MK noteikumu 5. pielikumu), no kuriem vismaz 60 % ir iegūti mākslas terapijā.

2.2.    Profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumu Nr. 461 1.12. punktu par Mākslas terapeita profesijas standartu):

–                      kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte profesionālās darbības periodā;

–                      pārskatu apstiprina darba devējs vai persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi resertificējamā ārstniecības persona vai arī, ja pretendents strādā privātpraksē, apstiprina pats mākslas terapeits;

–                      informāciju iesniedz par visām ārstniecības, izglītības vai sociālās aprūpes iestādēm un/vai privātpraksi, kur sertifikāta derīguma termiņa laikā mākslas terapeits strādā vai ir strādājis (3. pielikums).

2.3.    Dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības periodam atbilstošu supervīzijas stundu skaitu (supervīzijas grāmatiņa / lapa / dokuments) (4. pielikums);

Supervīzijas stundu skaita attiecības pret astronomiskajām stundām:

Supervīzijas veids Supervīzijas astronomiskais ilgums Supervīzijas stundas
individuālā supervīzija 45 līdz 90 minūtes 1 supervīzijas stunda
supervīzija grupā 3 astronomiskās stundas 2 supervīzijas stundas

 

2.4.    Maksājumu apliecinošu dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu – 48,38 eiro (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 672 par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259412)

Rekvizīti:

 • Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”
 • Reģ.Nr. 40008116316
 • Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 • AS Swedbank
 • HABALV22
 • LV33HABA0551030667234

2.5.    apliecinājumu par individuālās un grupas terapijas pieredzi (ja tas nav uzrādīts sertificējoties).

–               Apjoms: 50 individuālās + 50 grupas terapijas stundas.

–               Terapija var būt izieta savā mākslas terapijas specializācijā pie sertificēta mākslas terapeita vai jebkurā citā psihoterapijas novirzienā.

–               Ja terapija ir izieta studiju procesa ietvaros, to apliecina diploma pielikums ar piešķirtajiem kredītpunktiem vai studiju programmas vadītāja izziņa.

Ja mākslas terapeits studiju ietvaros ir izgājis kursu „Profesionālās izaugsmes grupa”, tā apjoms sedz ne vairāk kā 25 terapijas stundas grupā.

3.         Dokumentu iesniegšana:

Tā kā pretendenti uz Mākslas terapeita sertifikāciju paliek arvien vairāk, tad LMTAA Sertifikācijas komisija ir nolēmusi sertifikācijas un resertifikācijas dokumentu iesniegšanu organizēt sekojoši:

–               dokumenti tiek iesniegti noteiktos datumos, ko pieņem visa Sertifikācijas komisija;

–               dokumenti tiek izskatīti uz vietas komisijas sēdes laikā klātesot pretendentam;

–               nepieciešamības gadījumā laboti un precizēti dokumenti tiek atnesti nākamajā komisijas tikšanās laikā.

Sertifikācijas komisijas sēžu datumi ir iesniegti LĀPPOS Sertifikācijas padomē.

 

Datums RESERTIFIKĀCIJA
08.02.2020. no plkst. 10:00 Iesniedz dokumentus pretendenti ar sertifikāta derīguma termiņu 07.04.2020. un 09.05.2020.
07.03.2020. no plkst. 10:00 Precizētu dokumentu iesniegšana
26.09.2020. no plkst. 10:00 Iesniedz dokumentus pretendenti ar sertifikāta derīguma termiņu 05.12.2020.
24.10.2020. no plkst. 10:00 Precizētu dokumentu iesniegšana

–                  Dokumentu iesniegšanas vieta tiks precizēta.

–                  Dokumentus izskatīšanas ilgums ir atkarīgs no pretendentu daudzuma un dokumentu sakārtotības.

–                  Pirms dokumentu iesniegšanas, lūdzu, pieteikties, rakstot uz e-pastu:  MTsertifikacija@gmail.com

 Resertifikacijas kartiba_2020

Resertifikacijas lapa

ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS APLIECĪBAS IEGŪŠANA

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRĀCIJA

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju veic Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija). 
2016. gada 1. jūnijā stājās spēkā  Ministru kabineta noteikumi Nr. 317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”. 

Inspekcija vērš uzmanību uz būtiskām izmaiņām normatīvajā regulējumā:

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģitrā reģistrē ārstus, zobārstus, zobārstniecības speciālistus, fizioterapeitu un radnieciskās specialitātes speciālistus, masierus, mākslas terapeitus, uztura speciālistus, podologus, militāros paramediķus, māsās, vecmātēs, ārsta palīgus, māsas palīgus, biomedicīnas laborantus, radiologa asistentus, kosmētiķus, skaistumkopšanas speciālistus un ārstniecības atbalsta personas.

PIRMREIZĒJĀ REĢISTRĀCIJA

Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju, Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • izglītības diploms;
 • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte (pieejama elektroniski vai aizpildāma klātienē);
 • personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi.

Pirmreizējas reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas SERTIFIKĀTS, pārreģistrācija NAV JĀVEIC!

Ja sertificēta ārstniecības persona vēlas saņemt reģistrācijas apliecību, nepieciešams aizpildīt iesniegumu (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē).

PĀRREĢISTRĀCIJA

Pārreģistrācija jāveic personām, kuras:

 • veic profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā;
 • beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš, netiek veikta resertifikācija, vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Ārstniecības personām pārreģistrācijai  jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti reģistrācijas termiņa laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi;
 • māsām, vecmātēm vai māsas palīgiem – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā
 • radiologa asistentiem, kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem – 150 stundu; māsas palīgiem un ārstu palīgiem  – 100 stundu; biomedicīnas laborantiem –  120 stundu apjomā profesionālās pilnveides kursi, ja reģistrācijas terminš beidzas līdz 2020. gada 1. septembrim;
 • ārstiem, zobārstiem, zobārstniecības speciālistiem, fizioterapeitu un radnieciskās specialitātes speciālistiem, masieriem, mākslas terapeitu speciālistiem, uztura speciālistiem, podologiem, kuriem reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas līdz 2019. gada 31. decembrim iesniedz:
  • dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi vai
  • profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus noteiktu stundu apjomā:
Profesionālās pilnveides stundas Reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas
90 2018. gadā
120 2019.gadā
 • iesniegums pārreģistrācijai sertificētai ārstniecības pesonai (pieejams elektroniskivai aizpildāms klātienē);
 • iesniegums pārreģistrācijai/ atjaunošanai nesertificētai ārstniecības personai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Pārreģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

REĢISTRĀCIJAS ATJAUNOŠANA

Reģistrācijas atjaunošanu veic ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš.

Ārstniecības personai ir jāuzrāda:

 • profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti pēdējo piecu gadu laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ne ilgāk kā pirms pieciem gadiem;
 • dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ilgāk par pieciem gadiem;
 • iesniegums pārreģistrācijai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Ārstniecības atbalsta personām jāiesniedz iesniegums ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā, kurā norāda vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu  reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā  notiek Veselības inspekcijā Klijānu ielā 7, Rīgā (1. stāvā).

Apmeklētāju pieņemšanas laiki ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram  

Pirmdienās – 9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Otrdienās – 9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Trešdienās – 9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Ceturtdienās  -9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Piektdienās – Apmeklētāju pieņemšana nenotiek

Informācija un elektroniski aizpildāmie dokumenti: 

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija

SUPERVIZORI

 

 

 

SUPERVIZORI MŪZIKAS TERAPIJĀ:
Dzintra Zariņa 23776087, 26150473 dzintra.zarina@gmail.com
Inese Paiča 26482287 inesepaica@gmail.com
Ineta Heinsberga 29442320 ineta.heinsberga@inbox.lv
Mirdza Paipare 29799951 mirdza.paipare@liepu.lv
Sandra Barsineviča 28374480 sandra29@inbox.lv
Jānis Rotšteins 29731016 supervizorstev@inbox.lv
   
ĀRZEMJU SUPERVIZORI:
Dr. Elen Fitzthum   fitzthum@aon.at
Dr. Vilmante Aleksiene   vilmante_aleksiene@yahoo.com
Heidi Fausch   hfausch@musiktherapie-fausch.ch

 

 

 

 

http://www.supervizija.lv/lv/sertificeti-supervizori/

Plašāku informāciju par iespējām uzzināsiet zvanot savam izvēlētajam supervizoram.

PAŠTERAPIJA (individuālā un grupas)

 

 • Prof. Vilmante Aleksiene piedāvā katru gadu vasarā, Liepājas Unversitātē, Mūzikas terapijas centrā, mūzikas psihoterapijas grupu. Informācijai jāseko līdzi pie aktualitātēm.
 • individuālās pašterapijas – uzrunāt personīgi izvēlēto mūzikas terapeitu.