Godājamie Kolēģi/ Cienījamās Kolēģes,
aicinām studēt Rīgas Stradiņa universitātē doktora studiju programmā “Psiholoģija”!
Studēt doktorantūrā – tas ir nozīmīgs ieguldījums savā personīgajā, profesionālajā un akadēmiskajā izaugsmē, jo ir augstākās profesionalitātes līmeņa apliecinājums, kas pēc studiju beigšanas paver virkni iespēju strādāt kā ekspertam gan akadēmiskajā vidē un pētniecībā, gan praksē kļūt par viedokļa līderi.
Studijas doktorantūrā ir ietvars, kurā jaunais vai jau pieredzes bagātais profesionālis mūsdienīgā rosinošā studiju vidē pēta sev interesējošo tēmu, iesaistās pētniecības projektos un iepazīst mūsdienu psiholoģijas sasniegumus.
RSU studiju programma ir veidota tā, lai atbalstītu katru doktorantu viņa individuālajā izaugsmes un attīstībai ceļā: studiju laikā doktoranti saņem būtisku atbalstu no pieredzējušiem docētājiem. Studiju saturu bagātina gan savstarpējās mācīšanās pieredze, gan viesdocētāju lekcijas, gan iespējas gūt starptautiskas mobilitātes un sadarbības pieredzi, tiek sekmēta orientāciju uz sadarbību, iesaisti, atgriezeniskās saites sniegšanu un saņemšanu.
Studijas RSU doktorantūras programmā “Psiholoģija” ir ar starpdisciplināru ievirzi, tādēļ šajā studiju programmā var studēt dažādu zinātņu pārstāvji, meklējot atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, izplatot sava pētījuma rezultātus un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: studiju programmā uzņem personas ar maģistra grādu vai tam atbilstošu augstākās izglītības diplomu sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs vai veselības aprūpē, vai sociālajā labklājībā, vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, vai humanitārajās zinātnēs.
Reflektantam, kuram nav iegūts maģistra vai bakalaura grāds psiholoģijā, papildus ir jākārto eksāmens psiholoģijas pamatnozarēs: vispārīgā (kognitīva) psiholoģija; attīstības psiholoģija; personības psiholoģija; sociālā psiholoģija klīniskā un veselibas psiholoģija. (Reflektants eksāmenu kārto caur Atvērto universitāti pirms dokumentu iesniegšanas).
Studiju programmas īstenošanas ilgums un veids: 3 gadi, pilna laika klātienes studijas
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt doktorantiem iespēju studiju laikā apgūt pētnieciskā darba organizācijas un veikšanas, kā arī akadēmiskā darba kompetenci, kas pamatojas uz padziļinātu psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni, kā arī sadarbību ar speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā.
Studiju laikā doktoranti:

 1. analizē un skaidro mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un likumsakarības, diskutē par aktuālajām teorijām un atziņām psiholoģijā veselības kontekstā, padziļināti izprotot pētniecības metodoloģijas jautājumus;
 2. patstāvīgiizstrādāoriģinālupētījumupsiholoģijā,pielietojotmūsdienuzinātnesprasībāmatbilstošumetodoloģiju, kritiski izvērtē iegūtos rezultātus un izplata tos, gatavojot prezentācijas konferencēs un publicējot zinātniskus rakstus, tā veicot ieguldījumu psiholoģijas zināšanu robežu paplašināšanā vai sniedzot jaunu izpratni esošām zināšanām un to lietošanai praksē;
 3. veiczinātniskokomunikācijuparsavuzinātniskāsdarbībasjomuarplašākāmzinātniskāmaprindāmunsabiedrību kopumā, t.sk. sagatavo un lasa lekcijas un vada seminārus, atbilstoši mūsdienu pieaugušo pedagoģijas sasniegumiem;
 4. patstāvīgi paaugstina savu zinātnisko kvalifikāciju, īsteno vai vada pētnieciskus vai attīstības projektus.
  Svarīgie datumi:
  = Elektroniskā pieteikšanās studijām: no 1.07. līdz 16.08. (kā minēts iepriekš, pirms tam Reflektantam, kuram nav iegūts grāds psiholoģijā, papildus ir jākārto eksāmens psiholoģijas pamatnozarēs 27.06. (vēlams) pl.9.00 vai 14.08. pl. 9.00 ).
  = Dokumentu iesniegšana klātienē: no 22.07. līdz 16.08.
  = Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšana: no 19.08. līdz 11.09. = Rezultātu paziņošana: 16.09. (no plkst. 12.00)
  = Līgumu slēgšana 20.09.
  Noderīgi: laipni 19.06. aicināti uz sagatavošanas kursiem doktorantūras studijām! Vairāk lasiet šeit: https://www.rsu.lv/talakizglitiba-un-kursi/sagatavosanas-kursi/sagatavosanas-kursi-doktoranturas-studijam
  Uzņemšanas noteikumi (ietver informāciju par uzņemšanas prasībām un iesniedzamajiem dokumentiem, tostarp par plānotā promocijas darba anotāciju, kuru paraksta potenciālais darba vadītājs) ir redzami šeit: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/Doktorantura/Uznemsanas_noteikumi_doktorantura_2019-2020.pdf
  Vairāk informācijas par studijām RSU doktorantūrā iespejas/uznemsana/uznemsana-doktorantura
  Ar cieņu studiju programmas vadītāja prof. Dr.psych. Kristīne Mārtinsone Kristine.Martinsone@rsu.lv 29256229
  lasiet
  šeit:
  https://www.rsu.lv/studiju-